Vstupná stránka      Funkcionári      Stanovy      Kolektívna zmluva


Informácie

E-MAIL: odbory@fei.stuba.sk   TELEFÓN: (07) 60291 837   MIESTNOSŤ: E012


 

Dôležité linky

 

Univerzitná odborová organizácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (UOO STU)

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy SR (OZ PŠaV)

 


Odborová organizácia pri FEI

Prvou odborovou organizáciou na pôde Slovenskej vysokej školy technickej boli Slovenské odbory. Po obnovení ČSR vzniklo Revolučné odborové hnutie - ROH. Toto pôsobilo na SVŠT a neskôr aj na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave až do roku 199O. ROH bola jednotná odborová organizácia, ktorá pôsobila vo všetkých výrobných i nevýrobných organizáciách na našom území a členstvo v nej bolo pre všetkých zamestnancov de facto povinné. Činnosť ROH bola riadená Komunistickou stranou. Vo Fakultnom výbore ROH museli mať členovia Komunistickej strany nadpolovičnú väčšinu a o dôležitejších veciach rozhodovala stranícka skupina pred každým zasadnutím FV ROH. Činnosť ROH bola zameraná najmä na organizovanie spoločenských a športových podujatí. Pracovnoprávne otázky boli na pôde ROH riešené len formálne.

Po zániku ROH v roku 199O bola na pôde FEI založená nová odborová organizácia s terajším názvom Základná odborová organizácia pri Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Základná odborová organizácia - ZOO je nezávislá, samostatná právnická osoba. Združuje zamestnancov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Jej členom sa môže stať každý zamestnanec FEI, ktorý sa stotožňuje s cieľmi, programom a stanovami ZOO. Základná odborová organizácia je členskou organizáciou Univerzitnej odborovej organizácie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Pri napĺňaní svojho poslania a činnosti vychádza zo stanov tohto odborového zväzu. Základná odborová organizácia rešpektuje zásadu, aby na každom pracovisku riadenom štatutárnym zástupcom vedenia organizácie bol vytvorený odborový orgán s príslušnými právomocami. Na FEI sú takto zriadené odborové úseky. Na čele odborového úseku je úsekový dôverník, ktorého volí Členská schôdza odborového úseku. Štatutárnym zástupcom Základnej odborovej organizácie je predseda, ktorého volia všetci členovia ZOO na štvorročné obdobie, tajným hlasovaním. Orgánmi základnej odborovej organizácie sú:

Konferencia základnej odborovej organizácie

Výkonný výbor základnej odborovej organizácie

Fakultný výbor základnej odborovej organizácie

Revízna komisia základnej odborovej organizácie

Členská schôdza odborového úseku

Členmi Fakultného výboru základnej odborovej organizácie sú úsekoví dôverníci a členovia Výkonného výboru. Členov Výkonného výboru vrátane podpredsedu menuje predseda, zvyčajne z radov úsekových dôverníkov. Činnosť Fakultného i Výkonného výboru riadi predseda ZOO. Predseda a podpredseda reprezentujú Základnú odborovú organizáciu navonok.

Poslaním Základnej odborovej organizácie podľa jej stanov je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. V súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky má ZOO zastupovať aj záujmy všetkých zamestnancov fakulty v rozsahu právomocí vymedzených všeobecne záväznými predpismi. ZOO a jej orgány majú plniť svoje úlohy vo vzťahu k zamestnávateľovi najmä tým, že:

-     v spolupráci s Univerzitnou odborovou organizáciou (UOO) uzavierajú

      so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu,

-     uplatňujú právo rozhodovať, spolurozhodovať, spolupracovať a vykonávať spoločenskú kontrolu,

-     vytvárajú priestor pre informovanosť členov o zámeroch zamestnávateľskej organizá­cie,

-     umožňujú svojim členom podieľať sa na príprave a tvorbe najmä pracovno-právnych predpisov,

-     umožňujú svojim členom podieľať sa na riešení a kontrole odborárskeho života a vyjadrovať sa k základným otázkam činnosti odborov.

ZOO sa podieľa v spolupráci s UOO  na kolektívnom vyjednávaní s vedením STU, ktorého výsledkom je kolektívna zmluva. Kolektívna zmluva sa uzatvára vždy na jeden rok a je platná pre všetkých zamestnancov STU.

Súčasné vedenie Základnej odborovej organizácie sa pri napĺňaní jej poslania snaží o dobrú a korektnú spoluprácu s Vedením FEI v záujme vytvárania dobrých pracovných podmienok. Predseda ZOO sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Vedenia fakulty a Kolégia dekana. Zástupca ZOO je trvalým členom Mzdovej komisie, Výberovej komisie a Komisie BOZP. Dekan a členovia Vedenia FEI sa zúčastňujú na konferenciách ZOO a podľa potreby aj na zasadnutiach Fakultného výboru ZOO. Dôležitým bodom Kolektívnej zmluvy je dohoda o používaní sociálneho fondu, kde majú obe zmluvné strany spolurozhodovanie. Pre ilustráciu možno uviesť niektoré výsledky spolupráce v sociálnej oblasti:

-     príspevok na dopravu sociálne najslabším zamestnancom  FEI, ktorí denne dochádzajú do zamestnania z okolia  Bratislavy,

-     príspevok na preventívne očkovanie proti chrípke v čase akútneho nebezpečenstva ochorenia,

-     pre dôchodcov, bývalých zamestnancov FEI, každý rok exkurziu a predvianočné stretnutie dôchodcov FEI.

-     pre zamestnancov FEI raz ročne exkurziu

-     pre deti odborárov každoročný výlet

V súčasnosti má ZOO 6 odborových úsekov a 66 členov. Postupné znižovanie počtu členov ZOO môže vyústiť do jej zániku. Bola by to chyba, lebo odborová organizácia má na pracovisku nezastupiteľnú úlohu pri obhajovaní záujmov zamestnancov a pri vytváraní dobrých pracovných podmienok.

 

Vedenie ZOO pri FEI:

doc.Ing. Ján Kardoš, PhD.        podpredseda

Beata Vlačikyová                     členka

Ing. Martin Florovič, PhD.       člen

 

V Bratislave 19.5.2016


Vstupná stránka      Funkcionári      Stanovy      Kolektívna zmluva

Aktualizácia: 19.5.5016
Pripomienky:
jan.kardos@stuba.sk