Vstupná stránka      Funkcionári      Informácie      Kolektívna zmluva


Stanovy

Základnej odborovej organizácie pri Fakulte elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 

Prvá časť

Základné ustanovenia

Článok 1

 1. Názov organizácie: Základná odborová organizácia pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 2. Sídlo organizácie: Bratislava, Ilkovičova 3, PSČ: 812 19
 3. Základná odborová organizácia pri Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (ďalej Základná odborová organizácia) je nezávislá, samostatná právnická osoba. Združuje najmä zamestnancov a bývalých zamestnancov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave bez rozdielu profesie, pohlavia, rasy, národnosti, náboženského vyznania a politickej príslušnosti.
 4. Základná odborová organizácia môže nadobúdať práva a zaväzovať sa do výšky svojho majetku s ktorým hospodári.
 5. Základná odborová organizácia je členskou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Pri napĺňaní svojho poslania a rozvíjania činnosti vychádza zo stanov tohto odborového zväzu.

Článok 2

 1. Poslaním Základnej odborovej organizácie je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a zastupovať záujmy zamestnancov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v súlade so slovenským právnym poriadkom a v rozsahu právomocí vymedzených všeobecne záväznými predpismi.
 2. Základná odborová organizácia a jej orgány plnia svoje úlohy najmä tým, že vo vzťahu k zamestnávateľovi:
  a) uplatňujú právo rozhodovať, spolurozhodovať, spolupracovať a vykonávajú spoločenskú kontrolu v prípadoch a vo veciach stanovených všeobecne záväznými predpismi
  b) uzavierajú špecifické dodatky ku kolektívnej zmluve so zamestnávateľom
  c) umožňujú svojim členom podieľať sa na kontrole dodržiavania pracovno-právnych predpisov ich zamestnávateľom
  d) vytvárajú priestor pre informovanosť členov o zámeroch zamestnávateľskej organizácie
  e) umožňujú svojim členom podieľať sa na príprave a tvorbe najmä pracovno-právnych predpisov a pri riešení zásadných otázok týkajúcich sa ich oprávnených záujmov
  f) umožňujú svojim členom podieľať sa na riešení a kontrole odborárskeho života v základnej organizácii i v odborovom zväze, vyjadrovať sa k základným otázkam činnosti odborov
  g) poskytujú svojim členom informácie o formách a spôsoboch bezplatných právnych služieb pri ochrane ich práv vyplývajúcich z pracovného pomeru pred zamestnávateľom  a štátnymi orgánmi v súdnom konaní
  h) v spolupráci so zamestnávateľskou organizáciou zabezpečuje sociálny program
  i) hospodária s finančnými prostriedkami a spravujú majetok odborovej organizácie
  j) navrhujú na ocenenie svojich členov a funkcionárov za obetavé plnenie úloh základnej odborovej organizácie.

Článok 3

 1. Základná odborová organizácia vychádzajúc zo stanov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a stanov UOO STU, predstavuje organizačnú jednotku UOO STU s právnou subjektivitou. UOO (Univerzitná odborová organizácia) ju zastupuje vo vzťahu k vedeniu STU a Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy.
 2. Členmi výboru UOO je predseda ZO  a ďalší člen ZO ktorý je delegovaný Fakultným výborom ZO.
 3. Základná odborová organizácia po schválení konferenciou deleguje časť svojich právomocí výboru UOO STU v záujme koordinovaného zabezpečovania vymedzených činností najmä vo vzťahu k STU a Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.


Druhá časť

Členovia základnej odborovej organizácie

Článok 4

 1. Členom základnej odborovej organizácie sa môže stať každý zamestnanec Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktorý sa stotožňuje s cieľmi, programom a stanovami základnej odborovej organizácie.
 2. Členstvo v základnej odborovej organizácii je dobrovoľné.
 3. Členstvo vzniká podaním prihlášky a prijatím člena na základe rozhodnutia Fakultného výboru základnej odborovej organizácie.
 4. Členstvo v základnej odborovej organizácii sa môže prerušiť na žiadosť člena. O prerušení členstva rozhoduje Fakultný výbor základnej odborovej organizácie. Pri prerušení členstva sa člen, ktorému bolo členstvo prerušené, nepovažuje za člena základnej odborovej organizácie. Doba prerušenia členstva sa nezarátava do doby členstva.
 5. Členstvo v základnej odborovej organizácii zaniká:
  a) vystúpením člena zo základnej odborovej organizácie
  b) rozhodnutím Konferencie základnej odborovej organizácie pre neplnenie povinností člena; dôvodom na zánik členstva je aj neplatenie členských príspevkov podľa zásad hospodárenia
  c) úmrtím člena.

Článok 5

 1. Člen základnej odborovej organizácie má právo:
  a) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov základnej odborovej  organizácie, najmä pokiaľ sa rokuje o jeho osobe
  b) zúčastňovať sa konferencií základnej odborovej organizácie a konferencií UOO
  c) požadovať od základnej odborovej organizácie účinnú  ochranu pri obhajobe svojich oprávnených záujmov vyplývajúcich z pracovného pomeru
  d) vyjadrovať sa k činnosti funkcionárov základnej odborovej organizácie
  e) podávať návrhy na zlepšenie činnosti základnej odborovej organizácie
  f) voliť a byť volený do orgánov základnej odborovej organizácie; do orgánov základnej odborovej organizácie nemôže byť volený člen, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu zamestnávateľskej organizácie alebo je  členom vedenia zamestnávateľskej organizácie
  g) využívať iné výhody poskytované členom základnej odborovej organizácie.
 2. Člen základnej odborovej organizácie je povinný:
  a) dodržiavať stanovy základnej odborovej organizácie
  b) aktívne sa zúčastňovať života základnej odborovej organizácie
  c) platiť členské príspevky

Tretia časť

Štruktúra a orgány základnej odborovej organizácie

Článok 6

 1. Základná odborová organizácia pri ustanovení svojich orgánov rešpektuje zásadu, aby spravidla na každom pracovisku riadenom štatutárnym zástupcom vedenia organizácie bol vytvorený odborový orgán s príslušnými právomocami.
 2. Orgánmi základnej odborovej organizácie sú:
  a) Konferencia základnej odborovej organizácie
  b) Fakultný výbor základnej odborovej organizácie
  c) Výkonný výbor základnej odborovej organizácie
  d) Členská schôdza odborového úseku
  e) Predseda základnej odborovej organizácie
  f) Revízna komisia základnej odborovej organizácie
 3. Základná odborová organizácia ďalej môže vytvárať poradné orgány základnej odborovej organizácie

Článok 7

 1. Výsledky rokovaní orgánov základnej odborovej organizácie sa prijímajú vo forme rozhodnutia. O návrhu rozhodnutia sa hlasuje.
 2. O hlasovaní v orgánoch základnej odborovej organizácie platia tieto pravidlá:
  a) orgány sú uznášaniaschopné, ak v čase hlasovania je prítomná nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať
  b) návrh je prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina  prítomných členov oprávnených hlasovať
  c) hlasuje sa tajne, ak orgán, v ktorom sa má hlasovať nerozhodne inak
  d) neprijaté návrhy sa na požiadanie navrhovateľa stávajú súčasťou zápisu.

Článok 8

 1. Konferencia základnej odborovej organizácie je najvyšším orgánom základnej odborovej organizácie.
 2. Konferencia rozhoduje hlasovaním najmä o týchto zásadných otázkach činnosti základnej odborovej organizácie:
  a) o návrhu stanov základnej odborovej organizácie, ich  zmenách a doplnkoch
  b) o zásadách hospodárenia základnej odborovej organizácie
  c) o rozdelení, zlúčení alebo zániku základnej odborovej  organizácie
  d) o vzniku alebo zániku členstva ZO v Univerzitnej odborovej organizácii
  e) o spôsobe voľby Predsedu základnej odborovej organizácie a Revíznej komisie základnej odborovej organizácie
  f) o vytvorení odborových úsekov
  g) o výške členského príspevku
  h) o návrhu rozpočtu základnej odborovej organizácie
  i) o prenesení niektorých právomocí na vyššie odborové orgány
  j) o prenesení niektorých právomocí na orgány základnej  odborovej organizácie
  k) o vytvorení poradných orgánov a menovaní ich predsedov
  l) o rozdelení majetku základnej odborovej organizácie  alebo o jeho prevode.

Článok 9

 1. Fakultný výbor základnej odborovej organizácie je výkonným orgánom. V období medzi konaním konferencií riadi činnosť základnej odborovej organizácie.
 2. Fakultný výbor základnej odborovej organizácie najmä:
  a) zabezpečuje plnenie uznesení konferencie
  b) rokuje a vyjadruje sa v styku so zamestnávateľskou organizáciou, zabezpečuje spolurozhodovanie, spoluprácu a  výkon práva súčinnosti a kontroly v otázkach stanovených všeobecne záväznými predpismi.
  c) predkladá Konferencii základnej odborovej organizácie  návrhy správ a dokumentov a návrhy na zriadenie poradných orgánov
  d) zvoláva funkcionárov základnej odborovej organizácie na  prerokovanie návrhov, stanovísk a opatrení pri riešení  všetkých závažných otázok týkajúcich sa činnosti základnej odborovej organizácie, záujmov a potrieb ešte  pred ich predložením na prerokovanie a rozhodnutie Konferenciou základnej odborovej organizácie.
 3. Fakultný výbor základnej odborovej organizácie pravidelne informuje členov základnej odborovej organizácie o svojej činnosti, najmä na Konferencii základnej odborovej organizácie.
 4. Členmi Fakultného výboru základnej odborovej organizácie sú úsekoví dôverníci a členovia Výkonného výboru základnej odborovej organizácie.
 5. Fakultný výbor rozhoduje o delegovaní svojich členov do vyšších odborových orgánov
 6. Fakultný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne 8-krát do roka
 7. Funkčné obdobie Fakultného výboru je spravidla 4 roky.

Článok 10

 1. Fakultný výbor základnej odborovej organizácie pre potreby operatívneho riadenia fakultnej organizácie zriaďuje Výkonný výbor základnej odborovej organizácie.
 2. Členov Výkonného výboru základnej odborovej organizácie menuje Predseda základnej odborovej organizácie po odsúhlasení Fakultným výborom.
 3. Členmi Výkonného výboru môžu byť úsekoví dôverníci alebo iní členovia základnej odborovej organizácie.
 4. Fakultný výbor deleguje časť svojich právomocí Výkonnému výboru v záujme zabezpečovania vymedzených činností najmä vo vzťahu k vedeniu zamestnávateľskej organizácie a Výboru UOO STU.

Článok 11

 1. Odborový úsek sa spravidla zriaďuje na najmenšom ucelenom pracovisku, ktoré riadi štatutárny predstaviteľ zamestnávateľskej organizácie.
 2. O zriadení a zrušení odborového úseku rozhoduje Konferencia základnej odborovej organizácie na návrh Fakultného výboru základnej odborovej organizácie.
 3. Najvyšším orgánom odborového úseku je Členská schôdza odborového úseku.
 4. Na čele odborového úseku je úsekový dôverník, ktorého volí Členská schôdza odborového úseku.
 5. Členská schôdza odborového úseku zabezpečuje plnenie uznesení Konferencie základnej odborovej organizácie a plní úlohy vyplývajúce zo spolurozhodovania a súčinnosti s príslušným štatutárnym zástupcom zamestnávateľskej organizácie v rozsahu právomocí vymedzených Konferenciou základnej odborovej organizácie.

Článok 12

 1. Predseda a podpredseda základnej odborovej organizácie reprezentuje organizáciu navonok.
 2. Predseda základnej odborovej organizácie koná menom základnej odborovej organizácie v celom rozsahu pôsobnosti a v súlade s rozhodnutiami orgánov základnej odborovej organizácie.
 3. Predseda základnej odborovej organizácie riadi činnosť Fakultného i Výkonného výboru základnej odborovej organizácie.
 4. Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho podpredseda alebo iný poverený člen Fakultného alebo Výkonného výboru základnej odborovej organizácie.
 5. Podpredsedu základnej odborovej organizácie menuje Predseda základnej odborovej organizácie z radov členov Fakultného alebo Výkonného výboru základnej odborovej organizácie.
 6. Predseda základnej odborovej organizácie môže byť odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina členov ZO
 7. Funkčné obdobie  predsedu ZO je spravidla 4 roky.

Článok 13

 1. Revízna komisia základnej odborovej organizácie je autonómny orgán, ktorý:
  a) kontroluje správnosť hospodárenia s prostriedkami základnej odborovej organizácie
  b) kontroluje správnosť správy majetku základnej odborovej organizácie
  c) predkladá písomné stanovisko k návrhu rozpočtu základnej odborovej organizácie a k správe o jeho čerpaní.
 2. O spôsobe voľby predsedu a členov Revíznej komisie rozhoduje Konferencia základnej odborovej organizácie.
 3. Revízna komisia základnej odborovej organizácie o svojej činnosti predkladá správu Konferencii základnej odborovej organizácie.


Štvrtá časť

Hospodárenie základnej odborovej organizácie

Článok 14

 1. Hlavným zdrojom financovania činnosti základnej odborovej organizácie sú členské príspevky. Ďalšími zdrojmi môžu byť rôzne príspevky a dary a ostatné organizačné príjmy.
 2. Hospodárenie s prostriedkami základnej odborovej organizácie upravujú zásady hospodárenia, ktoré schvaľuje Konferencia základnej odborovej organizácie.

Článok 15

 1. Základná odborová organizácia hospodári podľa ročného rozpočtu.
 2. Základná odborová organizácia je v zmysle všeobecne záväzných predpisov povinná viesť účtovníctvo (peňažný denník) a zostavovať účtovný výkaz.
 3. Za tvorbu zdrojov, správu finančných prostriedkov a hmotného majetku zodpovedá Fakultný výbor základnej odborovej organizácie.
 4. Za hospodárenie základnej odborovej organizácie zodpovedajú predseda a hospodár základnej odborovej organizácie, ktorí:
  a) spolu s ďalšími funkcionármi majú spoločné dispozičné právo na  operácie s peňažnými prostriedkami základnej odborovej  organizácie
  b) podpisujú v súlade s pravidlami a uzneseniami príkazy k úhrade výdavkov základnej odborovej organizácie
  c) dbajú na riadne vedenie hospodársko-finančnej agendy  základnej odborovej organizácie a vyžadujú od Revíznej  komisie pravidelné kontroly hospodárenia a správy majetku
  d) sledujú plnenie opatrení, ktoré boli navrhnuté Revíznou  komisiou základnej odborovej organizácie na odstránenie  nedostatkov
  e) dbajú na protokolárne odovzdanie hospodársko-finančnej  agendy základnej odborovej organizácie pri zmene funkcionárov.
 5. Všetky pokladničné operácie sú vykonávané v súlade s právnymi predpismi a predpismi o peňažnom obehu.
 6. Fakultný výbor základnej odborovej organizácie je povinný zabezpečiť riadnu úschovu a archiváciu dokumentácie o hospodárení základnej odborovej organizácie, minimálne na obdobie päť rokov.


Piata časť

Záverečné ustanovenia

Článok 16

 1. Podpisové právo má predseda, podpredseda a hospodár základnej odborovej organizácie, prípadne ďalší určení členovia fakultného výboru. Pri finančných a hospodárskych operáciách overuje správnosť operácie aj hospodár základnej odborovej organizácie.
 2. V prípade zániku alebo delimitačných zmien v základnej odborovej organizácii vypracováva Fakultný výbor dokument o rozdelení finančného, prípadne hmotného majetku. Pri delimitačných zmenách, pri ktorých vzniknú dve alebo viaceré organizácie, sa podiel určuje podľa počtu členov.
 3. Výklad stanov základnej odborovej organizácie vykonáva Fakultný výbor základnej odborovej organizácie.

Článok 17

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia Konferenciou základnej odborovej organizácie.


V Bratislave 10.6.2013


Vstupná stránka      Funkcionári      Informácie      Kolektívna zmluva

Aktualizácia: 2.7.2013
Pripomienky:
jan.kardos@stuba.sk