Správa o priebehu prehliadky ŠVOČ 2004

Sekcia MATEMATIKA

Dňa 28.4.2004 v čase od 9:00 do 11:00 hod. sa v zasadačke Katedry matematiky (A-419) konala prehliadka prác Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. So svojimi prácami sa do nej prihlásilo 5 študentov:

Bc. Juraj Majerský
1. ročník inžinierskeho štúdia, INFORMATIKA, BIT
Vybrané princípy a algoritmy bezpečnostného modelu operačného systému Windows NT
Školiteľ: bez školiteľa
Bc. Martin Bálik
1. ročník inžinierskeho štúdia, INFORMATIKA, BIT
Návrh blokového šifrátora na báze zovšeobecnej Feistelovej siete
Školiteľ: Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Bc. Matej Križan
1. ročník inžinierskeho štúdia, INFORMATIKA, BIT
Kryptosystém XTR
Školiteľ: Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Bc. Viliam Vesek
1. ročník inžinierskeho štúdia, INFORMATIKA, BIT
Návrh vlastného blokového šifrátora
Školiteľ: bez školiteľa
Pavol Gašpierik
2. ročník bakalárskeho štúdia, ELEKTRONIKA
Farmakokinetika
Školiteľ: RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

Komisia v zložení
Predseda: Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Členovia: Prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
  Doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
  RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
  RNDr. Boris Rudolf, PhD.
Tajomník: Ing. Milan Vojvoda

udelila nasledovné ocenenia:
Cena dekana STU FEI: Pavol Gašpierik
Diplom dekana STU FEI: Pavol Gašpierik, Bc. Matej Križan
Cena SC IEE: Bc. Matej Križan
Cena CS sekcie IEEE: Bc. Martin Bálik
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Pavol Gašpierik
Návrh na účasť na medzinárodnej súťaži a konferencii ŠVOČ - EEICT 2004: Pavol Gašpierik, Bc. Matej Križan

Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. Ing. Milan Vojvoda
predseda komisie referent ŠVOČ

V Bratislave, 29.apríla 2004.