Správa o priebehu prehliadky ŠVOČ 2003

Sekcia MATEMATIKA

Dňa 23.4.2003 od 9:00 do 10:30 sa v zasadačke Katedry matematiky konala prehliadka prác Študentskej vedeckej odbornej činnosti. So svojimi prácami sa do nej prihlásilo 5 študentov:

Michal Širočka
2.ročník, Elektronika
Riešenie vlnových rovníc pre vlnovodné dielektrické štruktúry metódou separácie premenných na obdĺžniku
Školiteľ: Prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
Peter Šaštinský
2.ročník, Elektronika
Parciálne diferenciálne rovnice šírenia elektromagnetických vĺn vo vlnovode kruhového prierezu
Školiteľ: Prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
Pavol Gašpierik
1.ročník
ŠTRBINOVÝ FILTER - minimálna odpoveď na vynútené kmity
Školiteľ: RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
Michal Hós
2.ročník, Automatizácia
Metóda špeciálnej pravej strany pre nehomogénne systémy lineárnych diferenciálnych rovníc
Školiteľ: RNDr. Boris Rudolf, PhD.
Jozef Zeman
2.ročník, Informatika
Blokový šifrátor založený na kvázigrupách
Školiteľ: Ing. Milan Vojvoda

Komisia v zložení
Predseda: Doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
tajomník: Ing. Milan Vojvoda
členovia: Prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
  Mgr. Gejza Jenča, PhD.
  RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
  RNDr. Boris Rudolf, PhD.

udelila P.Gašpierikovi a M.Širočkovi ocenenie Diplom dekana.

Komisia ďalej navrhla prácu P.Gašpierika na Cenu dekana (ktorá mu bola aj udelená), prácu P.Šaštinského na Cenu Literárneho fondu a navrhla vyslať M.Širočku a P.Šaštinského (so spoločnou prácou) na medzinárodnú súťaž ŠVOČ do Brna (29.5.2003).

Doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. Ing. Milan Vojvoda
predseda komisie referent ŠVOČ

V Bratislave, 24.apríla 2003.