Tímové projekty
Podmienky
Hodnotenie
Harmonogram

Zadania
Ponuka
Web stránky
Zápisnice
Dokumentácia

Archív TP

Odkazy

Ponuka

Dôležité upozornenie: oba tímy vypracujú ponuky na obe zadania a určia zadanie, ktorého riešenie by uprednostnili.

Ponuka obsahuje tieto informácie:

 1. Tím (predstavenie jednotlivých členov; doterajšie skúsenosti, najmä v súvislosti s danou témou - konkrétne, napr. aj vybrané predmety (inž.) štúdia súvisiace s témou; odporúčania, apod.)
 2. Motivácia (prečo chceme túto tému)
 3. Čo môžeme poskytnúť (hrubý návrh, plán projektu. Môže obsahovať aj podrobnosti v prípade, že sú v tíme odborníci pre danú oblasť. Ide vlastne o podrobnejšiu špecifikáciu zadania na základe znalostí z danej problematiky, ak to nie je úplne nová problematika.)
 4. Predpokladané zdroje (najmä alternatívy implementačného prostredia, požiadavky na čas, miestnosti, hardvér, softvér, apod.)
 5. Zoradenie všetkých ponúkaných tém podľa priority (slúži pri pridelení inej ako požadovanej témy)
 6. Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu v jednom formulári (dni x hodiny)
 7. Konštruktívne návrhy zmien organizácie predmetu, t.j. zmien tohto dokumentu ako aj samotného zadania spolu s odôvodnením.
Hodnotí sa:
 • formálna stránka: úprava, dodržanie požadovaných náležitostí, štýl písania a pravopisné chyby, jazyková kultúra (ponuka je v slovenčine)
 • zrozumiteľnosť, jasnosť, čitateľnosť a presvedčivosť
 • obsah: preukázanie spôsobilosti tímu riešiť danú tému
 • prezentácia
  • pripravená priesvitka (v zásade stačí jedna)
  • dodržanie času
  • presvedčenie zákazníka (učiteľ), aby tím dostal zakázku
Pri prideľovaní témy môže zohrať významnú úlohu predstavenie tímu a motivácia