Infomácie o TK

Prednášky

Hodnotenie

Termíny, podmienky, hodnotenie

Termíny:
1. zápočtový test: 3.11.2004
2. zápočtový test: 8.12.2004

Podmienky absolvovania:
Počas semestra poslucháči absolvujú 2 testy s bodovou hodnotou 2x25. Zápočet získa len ten poslucháč, ktorého celkové bodové skóre bude vyššie ako 24 bodov. Po skončení semestra sa píše záverečný test s bodovou hodnotou 50. Výsledkom skúšky je počet bodov získaných počas semestra a na záverečnom teste. Známka zodpovedá bodovej stupnici schválenej Senátom FEI STU v Bratislave.

Hodnotenie: