Informácie o TK

Prednášky

Hodnotenie

Teória kódovania

Predmet skupiny A: Informatika, Telekomunikácie, Elektronika
Semester: zimný
Rozsah: 3-1
Ročník: 1.inž.
Prednášajúci: doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc.

Podiel skúšky na hodnotení predmetu: 50%.

Kľúčové slová: Kód, rovnomerný kód, nerovnomerný kód, detekčný kód, samoopravný kód.

Anotácia: Nerovnomerné kódy, efektívnosť kódu. Rovnomerné kódy. Detekčné a samoopravné kódy. Lineárne kódy. Hammingove, Golayove, Reed-Mullerove kódy. Cyklické kódy. BCH kódy.

Sylaby v dvanástich bodoch:

 1. Rovnomerné kódy.
 2. Nerovnomerné kódy.
 3. Konštrukcia efektívnych kódov.
 4. Základy algebraickej teórie lineárnych priestorov a konečných grúp.
 5. Kalkulus konečných polí.
 6. Všeobecná teória detekčných a samoopravných kódov.
 7. Lineárne kódy, triedy slov podľa kódu, štandardné dekódovanie. Dekódovanie pomocou syndrómov. Hammingove kódy. Syndrómový kryptosystém.
 8. Golayove kódy. Konštrukcie a transformácie kódov.
 9. Vybrané partie z booleovskej algebry. Reed-Mullerove kódy.
 10. Cyklické kódy. Maticový popis cyklických kódov.
 11. Definícia BCH kódov.
 12. Dekódovanie BCH kódov.

Cieľ: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné vedomosti z teórie kódovania budovanej na lineárnych priestoroch a konečných poliach. Predmet obsahuje: základy teórie kódovania (rovnomerné a nerovnomerné kódy, konštrukcia efektívnych kódov), detekčné a samoopravné kódy, lineárne a cyklické kódy.

Nadväznosť predmetu: Tento predmet nadväzuje najmä na Lineárnu algebru.

Odporúčaná literatúra:

Domáca:
O. Grošek, P. Volauf: Stochastické procesy a teória informácií. ES STU, 1990.
Jiří Adámek: Kódování. SNTL, 1989.
Zahraničná:
R.E.Blahut: Theory and Practice of Error Control Codes. Addison-Wesley Pub.Comp., 1984.
D.R.Hankerson, D.G.Hoffman, D.A.Leonard, C.C.Lindner, K.T.Phelps, C.A.Rodger, J.R.Wall: Coding Theory and Cryptography - The Essentials. Second Edition, Revised and Expanded, Pure and Applied Mathematics, Martin Dekker, Inc., New York, Basel, 2000.