Informácie o ŠPS

Štátnicové otázky

Hodnotenie

Otázky ku štátnej skúške z predmetu:
Šifrovanie v počítačových sieťach

Podrobnejšie otázky ku štátnej skúške

Komisia pre šk.r. 2000/01:
RNDr. Karol Nemoga, CSc.
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.


 1. Konečné polia
  1. Štruktúra konečných polí, bázy
  2. Softvérové prostriedky na výpočty v konečnom poli
 2. Architektúra vybraných typov linkových šifrátorov
  1. Periodické postupnosti nad konečným poľom, perióda postupnosti, základné vlastnosti. Nekonečné formálne rady, vzťah ku cyklickým kódom.
  2. Aplikácia spätnoväzbových registrov pri generovaní pseudonáhodných postupností. Lineárna a sférická zložitosť. Výhody a nevýhody takýchto aplikácií. ( Geffeho, Stop and go, Jennigsovej generátor)
 3. Problém faktorizácie veľkých čísel a jeho aplikácie v kryptografii
  1. Vyhľadávanie veľkých prvočísel
  2. RSA – algoritmus a jeho aplikácie v kryptografii
 4. Problém diskrétneho logaritmu a jeho aplikácie v kryptografii
  1. Základné metódy, výpočtové postupy, El Gamalova schéma
  2. Zovšeobecnená ElGamalova Schéma, diskrétny logaritmus pre grupy na eliptickej krivke
 5. Hashovacie funkcie, MAC
  1. Hash funkcie, MAC kódy, základné vlastnosti, bezpečnosť
  2. Konkrétne schémy: MD4, MD5, RIPEMD 160, SHA1
 6. Protokoly v kryptografii
  1. Základné typy protokolov. Protokoly na výmenu kľúčov založené na symetrických a asymetrických metódach (Schnorr, Okamoto, Guillou-Quisquater)
  2. "Zero knowledge proof" protokoly
 7. Prihlasovacie schémy
  1. Systém Kerberos,
  2. Norma X 509
 8. Podpisové schémy
  1. Formulácia problému a základné schémy
  2. Normy FIPS 186, DSS, DSA
 9. Bezpečnosť elektronickej pošty a WEBu
  1. PGP, S/MIME
  2. SSL, SET
 10. Generátory pseudonáhodných čísel
  1. Konštrukcia generátorov pre potreby kryptografie
  2. Testovanie generátorov
 11. Štandardizácia a vybrané kryptografické primitívy
  1. Základné typy štandardov (ISO, NIST, FIPS, ANSI, X9, X 509, IEEE, RFC, P1363, ECMA, ETSI)
  2. Vybrané štandardy (FIPS 140-1, FIPS 186-1, X509, X9.62)