Práce


Dizertačné práce

1995

Wandi Wei: Solutions of Selected Scheduling Problems. (O. Grošek)

1998

Marcel Zanechal: Kryptoanalýza algoritmu GOST. (O. Grošek)

2003

Július Šiška: Diskrétny logaritmus a jeho zovšeobecnenia. (O. Grošek)
Dizertačná práca - PostScript (zip:408 KB)   Autoreferát - PostScript (zip:88 KB)


Diplomové práce

1996

Miroslav Ličko: Booleovské funkcie v kryptografických systémoch (MFF UK, K. Nemoga)

Andrej Vávra: Okruh GF(q)[x] / (xn - 1) a lineárne rekurentné postupnosti (MFF UK, K. Nemoga)

1997

Ladislav Medveczky: Electronic Coin-based Digital Payment System (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:1674 KB)

Karin Gubalová: Hazardné hry v počítačových sieťach (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:1042 KB)

Peter Mráz: Príspevok k ochrane dátových súborov (O. Grošek)

Dušan Vallo: Príspevok ku kryptoanalýze McEliecovho kryptosystému (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:441 KB)

Dušan Slivoň: Príspevok k ochrane dátových súborov (O. Grošek)

Miroslav Halás: Príspevok k ochrane dátových súborov (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:703 KB)

1999

Juraj Antal: Automatizovaný dešifrátor jednoduchých substitučných šifier (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:628 KB)

Jakub Grošek: Kryptoanalýza prúdového šifrátora metódou neurónových sietí (K. Nemoga)
PostScript (zip:134 KB)

Milan Vojvoda: Návrh a kryptoanalýza prúdového šifrátora (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:366 KB)

2000

Marek Greško: Generátor prúdových šifier založených na cyklotómii (H. Lichardová)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:140 KB)

Peter Rajský: Formálna analýza kryptografických protokolov (MFF UK, L. Satko)
PostScript (zip:223 KB)

2001

Ján Ulický: Lineárna a sférická zložitosť lineárnych rekurentných postupností (K. Nemoga)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:1617 KB)

Michal Šrámka: Public-key Cryptosystems Based on Elliptic Curves and XTR (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:182 KB)

Marek Martinkovič: Faktorizácia veľkých čísel (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip:253 KB)

Viktor Beňo: Možnosti kompresie dát Berlekampovým-Masseyovým algoritmom (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip: 2918 KB)

Martin Šalgovič: Klasifikácia a distribúcia S-boxov (K. Nemoga)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip:428 KB)

Branislav Jarábek: Generátory prúdovej šifry založené na inverznej permutácii (H. Lichardová)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip:212 KB)

Marián Teplický: S-boxy založené na booleovských funkciách s dobrými kryptografickými vlastnosťami (M. Šimovcová)

Pavol Repčík: Kryptoanalýza prahového generátora založeného na LFSR a FCSR (M. Vojvoda)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip:411 KB)

Peter Vadovič: Kryptoanalýza paritného generátora založeného na LFSR a FCSR (M. Vojvoda)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip:241 KB)

2002

Michal Turzo: Kryptoanalýza miniverzií algoritmu IDEA (J. Šiška)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip:136 KB)

Marián Paul: S-boxy s vysokou nelinearitou (L. Satko)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip:162 KB)

2003

Zuzana Cieniková: Vlastnosti zovšeobecnených S-boxov (K. Nemoga)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:667 KB)

Pavol Markovič: Ochrana údajov v databázach (P. Matuška)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (918 KB)

Peter Slížik: Ternárne cyklotomické generátory (H. Lichardová)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:266 KB)

Peter Šterbák: Distribúcie váhovej a sférickej zložitosti a periódy periodických postupností (K. Nemoga)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:495 KB)

Martin Cifra: Automatizovaný návrh blokových šifrátorov (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip:352 KB)

Ľuboš Matejíček: Multiúrovňové schémy na zdieľanie tajomstva (L. Satko)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:240 KB)

Martin Pilka: Linear Aspects of Factorization (L. Satko)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (zip:360 KB)

Tomáš Tankó: Generátor kľúčov prúdovej šifry využívajúci zovšeobecnenú cyklotómiu v Zpq (H. Lichardová)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:258 KB)

Radovan Viglaský: Hraničné problémy faktorizácie metódou kvadratických sít (L. Satko)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:1091 KB)

2004

Pavol Švába: Šifrovacie techniky v protokoloch počítačových sietí (K. Nemoga)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (zip:1923 KB)

Ján Ťapuška: Vyhľadávanie kryptograficky silných S-Boxov (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:417 KB)

Barnabáš Pál: Aplikácia čínskej zvyškovej vety pri šifrovaní databáz (P. Rajský)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (zip:399 KB)

Radoslav Balvan: Bezpečnosť mobilných agentov (M. Vojvoda)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip:138 KB)

Andrej Bučka: Útoky na prúdové šifry (M. Vojvoda)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (zip:680 KB)

Ján Simon: Generátory pseudonáhodných binárnych čísel založené na permutáciách (H. Lichardová)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (zip:6421 KB)

Pavol Zajac: Efektívne metódy generovania eliptických kriviek (L. Satko)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (zip:278 KB)

Matúš Ferenc: Dvojúčastnícke generovanie DSA podpisu (M. Greško)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (zip:842 KB)

Vladislav Novák: Kvantová kryptografia (M. Polakovič)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (zip:1762 KB)

Alfréd Radler: Možnosti využitia Hillovej šifry pre šifrovanie (O. Grošek)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (zip:416 KB)

Peter Kudlička: Vyšetrite kryptologické vlastnosti zovšeobecnených S-boxov klasickými prostriedkami (K. Nemoga)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:186 KB)

Marian Jurenka: Prúdové šifrátory pre softvérové aplikácie (M. Vojvoda)
Anotácia   Annotation (in English)   WinWord (zip:392 KB)

Vladimír Pavlišin: Šifrová ochrana údajov v databázových systémoch (M. Zanechal)
Anotácia   Annotation (in English)   PostScript (zip:503 KB)

Ján Blšák: Hazardné hry v počítačových sieťach (M. Greško)
Anotácia   Annotation (in English)   PDF (zip:485 KB)