Podujatia


KRYPTOLÓGIA: Základy a aplikácie v bankovníctve - I. cyklus

Kryptológia
17.9.1998, 8.30 - 10.30
História, súčasnosť a budúcnosť

Diskrétna matematika
17.9.1998, 10.30 - 14.30
(Satko)

Booleovské funkcie, Walshova-Hadamardova transformácia. Niektoré charakteristiky booleovských funkcií (SAC, nelinearita, propagačné kritériá, ...)
Shanonova teória
18.9.1998, 8.30 - 10.30
(Grošek)
Teória informácie: základné pojmy, analýza kryptosystému, bezpečnosť systému, Vernamovská šifra, nepravé kľúče, dĺžka jednoznačnosti, podmienená bezpečnosť, výpočtová bezpečnosť, typy útokov, narušenie kryptosystému, Kerckhoffov princíp.
Blokové šifrátory
18.9.1998, 10.30 - 14.30
(Zanechal)
Difúzia a konfúzia, substitúcia a transpozícia, kaskády, súčinové a iteratívne Markovovské šifry, Feistalovské šifry. Príklady: DES, 3DES, IDEA, Blowfish, GOST. Základné šifrovacie módy.
Kryptoanalýza blokových šifier 19.9.1998, 8.30 - 14.30
(Nemoga)
Rozsah kľúča, vplyv viacnásobného šifrovania, útoky typu narodeninového paradoxu, útoky s neobmedzenou pamäťou, diferenciálna a lineárna kryptoanalýza. Slabé kľúče.KRYPTOLÓGIA: Základy a aplikácie v bankovníctve - II. cyklus

Vybrané partie z teórie čísel a konečných grúp
14.1.1999
(Satko)
Modulárna aritmetika, najväčší spoločný deliteľ Eulerova phi - funkcia, čínska veta o zvyškoch, niektoré vety o prvočíslach, vyhľadávania veľkých prvočísel a overovanie prvočíselnosti
Systémy s verejným kľúčom
14.1.1999
(Grošek)
RSA systém jeho parametre, možnosti a aplikácie
Hašovacie funkcie
15.1.1999
(Nemoga)
Návrh a ciele hašovacej funkcie, definícia jej bezpečnosti. Rôzne typy útokov. Kryptoanalýza MD4. Popis MD5 a SHA. Hašovanie blokovým šifrátorom.
Digitálne platobné systémy
16.1.1999
(Zanechal)
Klasifikácia platobných systémov. Elektronická minca a elektronická peňaženka. Anonymné a neanonymné systémy. Formulácia najdôležitejších požiadaviek na komunikačné protokoly pre platobné systémy.KRYPTOLÓGIA: Základy a aplikácie v bankovníctve - III. cyklus

Štruktúra konečných polí a generátory pseudonáhodných čísel
8:30 - 11:00
(Nemoga)
Polynómy nad Zp, aritmetika konečného poľa, generovanie konečných polí, primitívne prvky.
Lineárne kongruenciálne generátory, BBS generátory, diskrétne logaritmické generátory, norma ANSI X9.17. Kritéria na posudzovanie kvality generátorov.
Diskrétny logaritmus s aplikáciami
11:15 - 12:00, 13:00 - 14:30
(Satko)
Problém diskrétneho logaritmu. El Gamalov kryptosystém. Algoritmy na riešenie problému diskrétneho logaritmu: Shanksov algoritmus, Pohling - Hellmanov algoritmus, Metóda bázy faktorov. Bitová bezpečnosť diskrétneho logaritmu. Diffie - Hellmanov protokol výmeny kľúčov.
Protokoly a kľúčové hospodárstvo
8:30 - 10:00, 10:30 - 12:00
(Zanechal)
Ciele protokolov, základné delenie, typy útokov, výmena kľúčov. Autentizácia, autentizácia a výmena kľúčov, formálna analýza protokolov autentizácie a výmeny kľúčov. Rozštiepenie tajomstva, zdieľanie tajomstva. Časové značkovanie. Bitovo záväzný protokol, hádzanie mincou, zero-knowledge protokoly, slepé podpisy. Súčasné podpisovanie zmlúv. Digitálna hotovosť.
Generovanie, distribúcia, overovanie, používanie, "Update", ukladanie, zálohovanie kľúčov. Kompromitované kľúče, životnosť kľúčov, ničenie kľúčov. Kľúčové hospodárstvo verejných kľúčov.
Komunikačné protokoly a šifrovanie informácií
13:00 - 14:30, 8:30 - 10:00
(Macák)
1. Dátové komunikácie - Sériový prenos dát - asynchrónny prenos, RS 232C, synchrónny prenos.
2. Prenosy po sieti - model OSI, spracovanie paketov v počítači, služby a porty, telnet, ftp, finger, email, web.
3. Prehľad vybraných komunikačných protokolov - X.25, Eternet, TCP/IP protokol, X.400, ATM.
4. Začlenenie šifrátorov komunikačných protokolov - Linkové šifrátory, šifrovanie protokolu X.25, IP, TCP. Šifrovanie na aplikačnej úrovni, šifrovanie správ bod - bod.
Systémy s verejným kľúčom II 10:30 - 13:00
(Grošek)
Rabinov - algoritmus. Systémy na báze eliptických kriviek. Merkle - Hellmanov algoritmus. Chor - Rivestov algoritmus. McElieceov algoritmus. Pravdepodobnostné šifrovanie.KRYPTOLÓGIA: Základy a aplikácie v bankovníctve - IV. cyklus

Postupnosti nad GF(q)
20.5.1999, 8:30 - 10:00
(Nemoga)
Lineárne rekurentné postupnosti, formálne nekonečné rady. Charakteristický a minimálny polynóm periodickej postupnosti, Belekamp - Masseyov Algoritmus, Stopa prvku nad GF(q). Reprezentácia periodických postupností pomocou stopy.
Prúdové šifrátory a ich kryptoanalýza
10:30 - 12:00, 13:00 - 14:30
(Satko)
Lineárne spätnoväzobné registre (LFSR). Návrh a analýza prúdových šifier. Prúdové šifry využívajúce LFSR - konkrétne typy generátorov: Geffeho generátor, Jennigsov(ej) generátor, Beth-Piper Stop-and-Go generátor, ... . Nelineárne spätnoväzobné registre. Rozklady nelineárnych spätnoväzobných registrov na lineárne ekvivalenty. Ďalšie typy prúdových šifier a generátorov náhodných postupností: RC4, SEAL, WAKE, ... . Iné možnosti návrhu prúdových šifier. Útoky na prúdové šifry. Útok na prúdovú šifru založený na nelineárne filtrovaných postupnostiach s maximálnou periódou. (Korelačný útok Siegenthalera a Rueppela.)
Ako overovať náhodnosť
21.5.1999, 8:30 - 10:00, 10:30 - 12:00
(Grošek)
Pravdepodobnosť a štatistika. Binomické rozdelenie. Náhodné funkcie. GNZ a teoretická rozlíšiteľnosť dvoch postupností. Predikcia vpred a vzad. Štatistické vyhodnocovanie GNZ. Základné pojmy a označenia. Všeobecné testovacie procedúry. Prehľad najvýznamnejších testov, operačná charakteristika. Interpretácia výsledkov. Norma ANSI X9.17
Nový typ blokových šifrátorov
13:00 - 14:30
(Nemoga)
Luby-Rackoffova lema, transformácia blokovej šifry na prúdovú a naopak, Luby-Rackoffova konštrukcia bezpečných šifier, šifrátory Bear, Lion a Shark.
PGP a SET
22.5.1999, 8:30 - 10:00, 10:30 - 12:00
(Zanechal)
PGP (Pretty Good Privacy) a SET (Secure Electronic Transaction): základné charakteristiky týchto systémov, ich účastníci, poskytované služby. Špecifikácia použitých kryptografických techník algortimov a protokolov.
Firewally
13:00 - 14:30
(Macák)
Problémy sieťovej bezpečnosti - Ekvivalencia hostov, Ekvivalencia užívateľov, Iné problémy. Filtrácia paketov (Tieniace routre) - Filtrácia podľa IP adries, Filtrácia podľa typu služby (TCP, UDP porty), Problémy pri dynamickom prideľovaní portov. Firewally - Kontrola dátového toku na aplikačnej úrovni, Proxy server, maskovanie adries. Virtuálne privátne siete (VPN).KRYPTOLÓGIA: Základy a aplikácie v bankovníctve - V. cyklus

Firewally II
25.11.1999, 8:30 - 12:00
(Broniš)
 • definícia firewallu, základné charakteristiky
 • výber vhodnej topológie firewallu
 • HW, SW a technicko-organizačné nároky pre prevádzku firewallu
 • inštalácia kľúčových komponentov firewallu
 • konfigurácia kľúčových komponentov firewallu (routovanie, filtrácia paketov, logovanie, posielanie alertov, aplikačné gatewaye)
 • testovanie firewallu
 • nasadenie firewallu do ostrej prevádzky
 • ako postupovať pri kúpe komerčného FW produktu
 • pomocné bezpečnostné nástroje
Diskrétny logaritmus
25.11.1999, 13:00 - 14:30
(Satko)
Dôvody pre používanie DL v kryptológii. Útoky na systémy s DL. Súčasný stav v riešení problému diskrétneho logaritmu a jeho možné alternatívy.
Advanced Encryption Standards (AES)
26.11.1999, 8:30 - 12:00
(Zanechal)
Začiatky a história vývoja AES, finálový kandidáti. Popis a diskusia produktov MARS, RC6, Rijndael, Serpent, Twofish. Začiatok a história vývoja nového šifrovacieho štandardu od vyhlásenia súťaže NISTom až po súčasnosť, prínos jednotlivých riešení.
All-or-Nothing Transforms
26.11.1999, 13:00 - 13:45
(Zanechal)
Nový mód šifrovania blokovými šifrátormi navrhnutý R.Rivestom.
Kvantové výpočty
26.11.1999, 13:50 -14:30
(Nemoga)
Výpočtová zložitosť, Churchova hypotéza. Fourierova transformácia, faktorizácia, diskrétny logaritmus. Perspektívy.
Normalizácia a štandardy v kryptológii
27.11.1999, 8:30 - 10:00
(Nemoga)
Kryptografické primitívy. Štandardy pre kryptografiu. Normy v SR, USA, UK. Technické normy IEEE, ANSI X9, IEEE, ISO/IEC, NIST (FIPS).
Informačne teoretická kryptografia
27.11.1999, 10:30 - 12:30
(Grošek)
Definícia základných a odvodených pojmov pre kryptografické systémy, možnosti ich redukcie. Ochrana tajných kľúčov v hierarchickom systéme pomocou osobnej entrópie, t.j. s použitím hesla na báze odpovedí na dostatočné množstvo osobných dát. Perspektívy a ohraničenia finančnej kryptografie.KRYPTOLÓGIA: Základy a aplikácie v bankovníctve - VI. cyklus

Nové metódy pri zdielaní tajomstva v hierarchických štruktúrach.
6.4.2000, 8:30 -11:00
(Satko)
Budú diskutované dva nové modely zdieľania tajomstva: hierarchické a sekčné. V oboch prípadoch je uvažované s možnosťou substitúcie vo vnútri skupiny tak, ako je to bežné pri bankových transféroch peňazí.
Nový útok na RSA a jeho dôsledky na dĺžku privátneho exponentu
6.4.2000, 11:00 - 12:00
(Grošek)
Prezentovaný útok naznačuje, že je veľmi riskantné zverejňovať čo i len parciálnu informáciu o bitoch šifrovacieho exponentu. Už 1/4 bitov tohoto exponentu postačuje na jeho kompromitáciu.
Rozdiely medzi "akademickou" a "komerčnou" bezpečnosťou v bankových aplikáciach
6.4.2000, 13:00 - 14:30
(Grošek)
Informácia o problémoch bezpečnosti v bankovej sfére tak, ako ju videli účastníci konferencie "SECURITY PROTOCOLS 1998".
Súčasný stav problematiky prúdových šifrátorov
7.4.2000, 8:30 - 12:00
(Nemoga)
Informácia o prúdových šifrách JEROBOAM a PANAMA. Použitie šifry PANAMA ako hash funkcie. Použitie nových nelineárnych spätnoväzbových registrov ako generátorov kľúča pre efektívne softvérovo aj hardvérovo implementovateľné prúdové šifry.
Nový typ útoku na blokové šifrátory - "slide attack".
7.4.2000, 13:00 - 14:30
(Zanechal)
Popis nového typu kryptoanalýzy (tzv. slide attack), ktorý je vo väčšine prípadov nezávislý od počtu cyklov šifry. Ukážka praktických útokov.
Prehľad o súčasnom stave kryptoanalýzy návrhov AES.
8.4.2000, 8:30 - 12:00
(Zanechal)
Ukážky kryptoanalytických techník použitých na kryptoanalýzu niektorých kandidátov na AES - špeciálne algoritmov RC6, Crypton, Deal, E2 a DFC.KRYPTOLÓGIA: Základy a aplikácie v bankovníctve - VII. cyklus

23.-25.11.2000

Generátory pseudo-náhodných postupností na báze diskrétneho logaritmu
2 hod.
(doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD. - Katedra matematiky FEI STU v Bratislave)
V súčasnosti sa študujú možnosti ako urýchliť prácu GNZ a pritom nezúžiť ich bezpečnosť. Na prednáške bude diskutovaný najnovší typ generátora prezentovaný na CRYPTO 2000 v Santa Barbare.
Pseudo-náhodnosť nad ľubovoľnou množinou. Problém diskrétneho logaritmu a jeho modifikácia pre diskrétne logaritmy s krátkym exponentom. Bezpečnosť (odolnosť) jednotlivých bitov. Patel-Sundaramov generátor. Gennarov generátor. Účinnosť generátorov.
Komprimačno-archivačné programy a kryptovanie
2 hod.
(Mgr. Martin Domány - UK Bratislava)
V súčasnosti sa používa množstvo K-A programov, ktoré majú implementované rôzne kryptovacie programy. V prednáške budú diskutované ich výhody a nevýhody najmä z pohľadu kryptologickej bezpečnosti. Pôjde najmä o programy JAR, ARJ, PAK 2.50, Rar 1.53, Rar 2.0, LHARK, ACE 12b, JAM a mnoho ďalších.
Právna úprava elektronického podpisu
2 hod.
(JUDr. Andrea Moravčíková - Právnická fakulta UK Bratislava)
Prednáška sa zameria na výklad medzinárodných aspektov elektronického podpisu, predovšetkým na úpravu v EÚ, ďalej na legislatívne predpoklady a súčasnú úpravu elektronickej komunikácie. Účastníci budú oboznámení s aktuálnym stavom príprav zákona o elektronickom podpise, o jeho kľúčových bodoch, bude im poskytnutý výklad jednotlivých ustanovení a zároveň bude daný priestor na diskusiu.
Kryptosystém s verejným kľúčom NTRU
2 hod.
Posledné kolo výberu AES
2 hod.
(RNDr. Karol Nemoga, PhD. - Matematický ústav SAV Bratislava)
Podstata systému, jeho bezpečnosť. Útoky hrubou silou a muža v strede. Útok s vybraným zašifrovaným textom a obrana proti nemu.
Prečo Rijndael - stručná história výberu a porovnanie kandidátov. Ďalší postup, možnosti použitia, veľkosť kľúča, patentová ochrana.
XTR
2 hod.
(prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Katedra matematiky - FEI STU v Bratislave)
Nový VKS, ktorý dosahuje rovnakú bezpečnosť ako doteraz používané, ale jeho rýchlosť je vyššia a rozsah kľúčov výrazne kratší. To umožňuje rôzne aplikácie na inteligentných kartách.
X.509
2 hod.
Prenosová bezpečnosť
2 hod.
(RNDr. Marcel Zanechal, PhD - Ministerstvo vnútra BA)
Pojem certifikátu, popis certifikátu X509 verzie 3, základné techniky autentizácie, X.509 PKI, LDAP.
Popis (z kryptologického hľadiska) základných bezpečnostých protokolov S-MIME, SSL, S-HTTP, MSP.KRYPTOLÓGIA: Základy a aplikácie v bankovníctve - VIII. cyklus

18.-20.10.2001

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Katedra matematiky FEI STU v Bratislave
18.10.2001
8:30-10:00 - 2 hod.
Nové výsledky umožňujúce implementáciu 200 bitových EC na inteligentných kartách. Ako nájsť v reálnom čase počet bodov "bezpečných" EC. Ďalšie novinky v oblasti XTR. Nová "ťažká úloha" použiteľná pre asymetrické schémy.
RNDr. Karol Nemoga, PhD. – Matematický ústav SAV Bratislava
18.10.2001
10:30–14:30 – 4 hod.
Narušenie NTRU systému so špecifickými parametrami. Podpisovanie na báze NTRU. Novinky v oblasti blokových šifrátorov: narušenie redukovaných šifrátorov MISTY, SERPENT, štrukturálna kryptoanalýza SASAS, Lineárna kryptoanalýza Rijndaelu.
doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD. – Katedra matematiky - FEI STU v Bratislave
19.10.2001
8:30–10:00 – 2 hod.
O nových protokoloch pre tzv. "slepé podpisy" vyžadujúce len 3 komunikácie, distribuované podpisy. Ako prakticky realizovať PRNG na báze Luby-Rackoffovej schémy.
Ing. Milan Vojvoda – Katedra matematiky – FEI STU v Bratislave
19.10.2001
10:30–14:30 – 4 hod.
Efektívny algoritmus na výmenu kľúčov s autentifikáciou pomocou hesiel. Identifikácia (jednosmerná autentifikácia) odolná voči "reset" útokom. Zabezpečenie autenticity/integrity šifrovaním správ s pridanou redundanciou.
RNDr. Dušan Akantis – MV SR Bratislava
20.10.2001
8:30–12:00 – 4 hod.
Novinky v oblasti počítačovej bezpečnosti. V čom spočíva "úspech" hackerov a prečo je rozsah škôd tak veľký. Bezpečnostné trendy v počítačových programoch (Outlook, ...).KRYPTOLÓGIA: Základy a aplikácie v bankovníctve - IX. cyklus

23.-25.5.2002

doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD. – Katedra matematiky - FEI STU v Bratislave
23.5.2002
2 hod.
Dva problémy z oblasti e-bankingu
Bude popísaná problematika z oblasti zabezpečenia finančných operácií vykonávaných pomocou SET - prorokolov (Secure Electronic Transaction) . Hlavná pozornosť bude venovaná zaslepovaniu čísel kreditných kariet v SET - protokoloch a analýze auditu dvoch druhov pokladní, ktorý je vykonávaný v tzv. "čiastočne reálnom čase".
RNDr. Karol Nemoga, PhD. – Matematický ústav SAV Bratislava
23.5.2002
3 hod.
Posledné kolo výberu v projekte NESSIE
Bude prezentovaný prehľad o aktuálnom stave návrhov symetrických (prúdových a blokových ) a asymetrických šifrátorov v projekte 5. Rámcového programu NESSIE. Kryptografické primitívy pre blokové šifry, synchrónne prúdové šifry, MAC kódy, hash funkcie, asymetrické šifrovacie schémy, schémy pre digitálny podpis. Workshopy NESSIE. Snaha o dokázateľnú bezpečnosť. Európske štandardizačné snahy.
Ing. Milan Vojvoda – Katedra matematiky – FEI STU v Bratislave
23.5.2002
1 hod.
Nové typy prúdových šifrátorov
Aj keď prúdové šifrátory je možné konštruovať z blokových šifrátorov, prevláda názor, že vysokú šifrovaciu rýchlosť možno dosiahnuť špeciálnym návrhom prúdového šifrátora. Častým prístupom je aplikovanie nelineárnej transformácie na lineárny proces. Budú prezentované príklady návrhov postupu.
Ing. Ondrej Strnád, CSc. – REI s.r.o.
24.5.2002
3 hod.
Informačná bezpečnosť podľa medzinárodného štandardu
 • Štandard BS 7799 a ISO/IEC 17799
 • Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa štandardu
 • Dokumentácia systému
 • Kľúčové faktory úspechu
CRAMM - metodológia a nástroj pre analýzu a manažment rizík
 • Metodológia
 • Nástroj
 • Zmeny verzie 4.0 voči ver. 3.2
 • Nové funkčnosti
 • Podpora budovania systému riadenia podľa štandardu
 • Vytvorenie dokumentácie systému
 • Analýza stavu
 • Program zvýšenia bezpečnosti
 • Prehlásenie o stave implementácie
Ing. Michal Šrámka – Katedra matematiky – FEI STU v Bratislave
24.5.2002
3 hod.
Bezpečnosť protokolu SSL
Na zabezpečenie komunikácie - dôvernosti, authenticity a integrity údajov - po nezabezpečených linkách sa používajú bezpečnostné protokoly. Takýmito protokolmi sú napríklad SSL, IPsec alebo SSH. Príspevok sa zaoberá bezpečnostnými problémami, rizikami a dôsledkami pri nesprávom použití algoritmov.
Ing. Milan Vojvoda – Katedra matematiky – FEI STU v Bratislave
25.5.2002
2 hod.
Útoky na prúdový šifrátor A5
Prúdový šifrátor A5 je v rôznych verziách používaný v GSM. Prezentované útoky na tento šifrátor vzbudili veľký rozruch. Bude diskutovaná bezpečnosť tohto šifrátora a prezentovaný prehľad známych útokov aj s ukážkami na zjednodušenom modeli šifrátora A5.
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Katedra matematiky FEI STU v Bratislave
25.5.2002
2 hod.
Elektronický podpis podľa zvolenej topológie
Budeme diskutovať nasledovné schémy e-podpisov:
 1. Dokument musia podpísať dvaja rovnocenný pracovníci
 2. Multicast schému pre komunikáciu s podskupinami účastníkov.KRYPTOLÓGIA: Základy a aplikácie v bankovníctve - X. cyklus

15.-16.12.2003

RNDr. Karol Nemoga, PhD.
MÚ SAV Bratislava

15.12.2003
8:00-9:40 hod.
Informácia o konferencii CHES 2002
Ťažké problémy z umelej inteligencie a ich využitie v kryptografii. Generovanie eliptických kriviek (EC), end-to-end systémy, navrhovanie čipov na EC kryptografiu.
RNDr. Marcel Zanechal, PhD.
TEMPEST spol. s r.o.

15.12.2003
10:00-11:40 hod.
NESSIE - európsky most medzi výskumom a praxou
Európsky projekt NESSIE (New European Schemes for Signature, Integrity, and Encryption), jeho ciele, etapy a dosiahnuté výsledky. Nosnou časťou bude prezentácia záverečnej správy s popisom bezpečnostných požiadaviek, navrhovaných dizajnov a kandidátskych algoritmov, a to tak pre oblasť blokových šifier, ako aj pre prúdové šifry, hašovacie funkcie, autentifikačné kódy správ (MAC), asymetrické šifrovacie schémy, schémy pre digitálne podpisy a schémy pre digitálnu identifikáciu.
RNDr.Július Šiška, PhD.
KPMG Slovensko spol. s r.o.

15.12.2003
13:00-13:50 hod.
Autorizácia používateľov pomocou rolí (RBAC) v teórií a praxi
Autorizácia používateľov pomocou rolí je neoddiskutovateľne jeden zo základných princípov riadenia prístupu do OS systémov a aplikácií. V praxi ostáva problémom ako autorizáciu urobiť jednoducho. Výsledkom správneho prístupu je zlepšenie správy bezpečnosti a zjednodušenie prístupu aj pre koncových používateľov. Prostriedkami na dosiahnutie tohto zjednodušenia je samotná RBAC s nadväznosťou na správu identít používateľov a použitie single sign-on.
Ing. Milan Vojvoda
KM FEI STU Bratislava

15.12.2003
14:00-15:40 hod.
Nový pohľad na časové odtlačky
Digitálne doklady, ako napr. digitálne podpisy sa stávajú kľúčovou zložkou digitálnej informačnej spoločnosti. Bude prezentovaný koncept digitálnych deklarácií, ako podporných dokladov k digitálnym podpisom a nový model chápania zodpovednosti za digitálny podpis, vytvorený U. Maurerom.
doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
KM FEI STU Bratislava

16.12.2003
8:00-9:40 hod.
Je možné digitálny podpis poprieť?
Matematické aspekty popretia digitálneho podpisu. Útok na podpisový algoritmus RSA. Útoky na podpisový algoritmus DSA a ECDSA. Možné dôsledky týchto útokov a opatrenia proti nim.
Mgr. Andrej Vávra
TEMPEST spol. s r.o.

16.12.2003
10:00-11:40 hod.
PKI v praxi
V prezentácii sa budeme zaoberať nasadením PKI produktov a riešení v praxi. Bližšie sa zameriame sa niektoré zaujímavé oblasti, kde je PKI využívané, ako je problematika časových pečiatok a zabezpečenie webových aplikácií a služieb.
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
KM FEI STU v Bratislave

16.12.2003
13:00-13:50 hod.
Staré problémy v matematike a ich využitie v kryptografii
Euler-Fermatova veta a rôzne pologrupy matíc. Podpisové schémy na maticiach. Ako vylepšiť AES.
Ing. Peter Oravec
NBÚ, riaditeľ sekcie EP

16.12.2003
14:00-15:40 hod.
Krátka charakteristika legislatívneho a technologického rámca EP v SR
Súčasný stav v nasadení EP v SR a EU, mechanizmy medzinárodnej spolupráce v oblasti EP, analýza nových okruhov problémov z hľadiska smernice EU o EP, očakávaný vývoj z hľadiska legislatívneho a technologického, pripravenosť trhu v SR, poznatky, problémy a ich riešenie v oblasti EP v SR.