Sylaby II

HARMONOGRAM PREDNÁŠOK z predmetu: Matematické základy šifrovania

Študijný smer: Informatika, Automatizácia
Školský rok: 1998/1999
Semester: Letný
Rozsah: 3-1
Ročník: 4
Prednášajúci: Prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.
Povinný/voliteľný:

Nadväznosť a ciele predmetu:

Tento predmet čiastočne využíva poznatky získané v predmoetoch Lineárna algebra a teória pravdepodobnosti a matematická štatistika.
Tento predmet má za úlohu oboznámiť záujemcov so základnými teoretickými a praktickými postupmi v kryptológii. V prvej časti sa študujú klasické šifry a ich možné riešenie. Druhá časť je úvodom do štÚdia niektorých algebrických štruktúr, pomocou ktorých je možné konštruovať široko používané‚ tzv. prúdové a blokové šifry. Ich hlavnými reprezentantmi dnes sú Lucifer, DES, IDEA. V poslednej časti sa budeme zaoberať systémami s verejným kľúčom, kedy predpokladáme, že protivník má k dispozícii prakticky neobmedzené zdroje výpočtovej techniky.

Kľúčové slové: kryptológia, blokové a prúdové šifry, systémy s verejným kľúčom

Obsah:
 1. Základy modulárnej aritmetiky
 2. Základné aritmetické funkcie
 3. Základné kryptografické systémy
 4. Shannonov prístup a analýza klasických systémov
 5. Konečné grupy
 6. Konečné polia
 7. Spatnoväzobný register a dĺžka periódy výstupu
 8. Konštrukcie zdrojov binárnych znakov s maximálnou periódou
 9. Syntéza spätnoväzobných registrov riadených hodinami
 10. Blokové šifry Feistelovho typu
 11. LUCIFER, DES a možnosti ich narušenia
 12. BLOWFISH, GOST, IDEA
 13. Systémy s verejným kľúčom
 14. Ruksakový systém a možnosti jeho narušenia
 15. RSA

Podmienky absolvovania:
Počas semestra poslucháči absolvujú test s bodovou hodnotou 40 a po skončení semestra záverečný test s bodovou hodnotou 60.
Zápočet získa len ten poslucháč, ktorého celkové bodové skóre bude vyššie ako 30.

Odporúčaná literatúra:
Domáca:
O. Grošek, Š. Porubský: Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992
Zahraničná:
B. Schneiier: Applied Cryptography. J. Wiley and Sons, Inc., 1996


HARMONOGRAM PREDNÁŠOK z predmetu: Teória kódovania

Študijný smer: Elektronika, Automatizácia
Školský rok: 1998/1999
Semester: Zimný
Rozsah: 3-1
Ročník: 4
Prednášajúci: Prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.
Povinný/voliteľný: voliteľný

Nadväznosť a ciele predmetu:

Tento predmet čiastočne využíva poznatky, získané v predmetoch Lineárna algebra a teória pravdepodobnosti a matematická štatistika.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné vedomosti z teórie kódovania budovanej na princípoch teórie informácií.
Predmet obsahuje: základy teórie kódovania (rovnomerné a nerovnomerné kódy, konštrukcia efektívnych kódov), definíciu množstva informácie a entrópiu, základné poznatky o lineárnych kódoch a ich dekódovaní, základné poznatky o náhodných premenných, základné úlohy o markovovských reťazcoch - ich klasifikáciu a použitie pri modelovaní markovovských zdrojov správ, komunikačné siete ako príklad homogenných markovovských reťazcov.

Kľúčové slová: rovnomerné, nerovnomerné a blokové kódy, markovovské zdroje správ

Obsah:
 1. Elementárna teória kódovania
  1. Rovnomerné kódy
  2. Nerovnomerné kódy
  3. Konštrukcia efektívnych kódov
 2. Množstvo informácie a entropia
  1. Informácia a entropia
  2. Vlastnosti entropie
 3. Základné poznatky o lineárnych kódoch a ich dekódovaní
  1. Detekčné a samoopravné kódy
  2. Lineárne kódy
  3. Okruhy polynómov a konečné polia
  4. Cyklické kódy a ich dekódovanie
  5. Špeciálne kódy: Hammingove, Golayov, Reed-Mullerov, BCH
 4. 1.test
 5. Dve aplikácie kódovacích techník
  1. Syndrómový kryptosystém
  2. McEliceov kryptosystém
 6. Modelovanie markovovských zdrojov správ
  1. Komunikačné siete ako príklad homogénneho MR
  2. Základné úlohy o MR, ich klasifikácia a použitie pri modelovaní markovovských zdrojov správ
  3. Modelovanie BSK pomocou homogénneho MR
 7. 2. test

Podmienky absolvovania:
Počas semestra poslucháči absolvujú 2 testy s bodovou hodnotou 2x20 a po skončení semestra záverečný test s bodovou hodnotou 60.
Zápočet získa len ten poslucháč, ktorého celkové bodové skóre bude vyššie ako 40.

Odporúčaná literatúra:
Domáca:
O. Grošek, P. Volauf: Stochastické procesy a teória informácií, ES STU, 1990
Zahraničná:
R. Gallager: Information Theory and reliable communication. J. Wiley and Sons, Inc., 1968