História výuky kryptografie na KM FEI STU

Novšiu správu o histórii výuky a výskume v kryptografii môžete nájsť na anglickej verzii našej stránky.

V r. 1984 sme v rámci vtedajšej EF SVŠT začali v rámci PGŠ ako prví v Československu vyučovať predmet Utajovanie informácií vo verejných počítačových sieťach, ktorý navštevovali odborníci z celej ČSFR po dobu 4 rokov. V tom istom roku napísal O. Grošek aj prvé skriptum z uvedenej oblasti pre týchto účastníkov PGŠ.

V r.1985 sa O. Grošek (EF SVŠT) a K. Nemoga (MÚ SAV) rozhodli založiť nový seminár CRYPTO. Zakladajúcimi členmi seminára v r. 1986 boli ešte L. Satko, P. Volauf z KM EF SVŠT, Š. Porubský, O. Štrauch, I. Žembery, M. Laššák a S. Jakubec z MÚ SAV, P. Farkaš z KTL EF SVŠT a J. Vyskoč z VS SAV.
Seminár začali navštevovať odborníci z MFF UK, MÚ SAV, KM EF SVŠT a ďalších odborných pracovísk. Na seminári sa podrobne študoval vtedy jediný dostupný časopis z uvedenej problematiky CRYPTOLOGIA, ktorý vydáva Rose-Hulman Institute of Technology, Terre Haute, Indiana, USA.

V roku 1990 sa začala výuka predmetu Utajovanie informácií pre ašpirantov MFF UK a FEI STU.

V r. 1992 vyšla vo vydavateľstve GRADA prvá monografia z tejto oblasti v slovenčine pod názvom Šifrovanie - metódy, algoritmy, prax od autorov O. Grošek a Š. Porubský. (V rámci ČSR bola predtým napísaná len publikácia v r. 1935)

Seminár ukončil dočasne svoju činnosť v novembri 1989 a vo februári 1993 ju opäť obnovil už v nových podmienkach opäť na katedre matematiky Elektrotechnickej fakulty STU. Veľkou výzvou pre bývalých zakladateľov bola okrem osobnej vedeckej profilácie aj ponuka na odbornú spoluprácu od vtedajšieho riaditeľa odboru šifrovej ochrany MV SR Ing. Eduarda Pufflera. V rámci riešenia špecifických úloh pre MV SR bol v šk. r. 1996/97 seminár neverejný.

Účastníkmi seminára po jeho znovu otvorení boli (uvedení sú tí, ktorí sa zúčastnili jeho činnosti aspoň po dobu jedného semestra, podčiarknutí sú terajší účastníci):
M. Adámyová-Šimovcová, D. Akantis, M. Greško, O. Grošek, H. Lichardová, K. Macák, E. Maršalová, P. Matuška, K. Nemoga, L. Satko, J. Šiška, A. Vávra, M. Vojvoda, P. Volauf, M. Zanechal.

Program na letný semester 1992/93 vyplnili referáty jeho členov v týchto oblastiach:

  1. Kryptografia z pohľadu algebry (Euklidov algoritmus a čínska veta v okruhoch, Trapdoor Rings).
  2. Referáty na konferenciách CRYPTO 89-92 a EUROCRYPT 87-92, ktoré sme nestihli prebrať v predchádzajúcom období.
  3. Vlastné‚ referáty členov seminára.

  Akantis Greško Grošek Lichardová Macák Matuška Nemoga Satko Šimovcová Vávra Vojvoda Volauf Zanechal Spolu
1985-93 Neevidované
LS 1994     3   5   5             13
1994/95     5       9 6   1     2 23
1995/96     9       6 6       4   25
1996/97 2   2       7 2         5 18
1997/98     3 1     10 5 2 6     4 31
1998/99     8       8   1 1     4 22
1999/00   2 3 2       3 2 5 2   6 25
2000/01   2 2 1   2 5 2 1 2 7     24

V roku 1995 sa začala výuka predmetu Utajovanie informácií pre študentov denného štúdia a boli zadané prvé ročníkové projekty a diplomové práce z tejto oblasti.

Od r. 1995 študujú doktorandi v rámci odboru 25-11-9 aplikovaná informatika ako aj (od r. 1997) odboru 11-14-9 aplikovaná matematika praktické a teoretické problémy z oblasti kryptológie.

Od šk. r. 2000/01 sa na KM FEI STU začne v rámci inžinierskeho štúdia odboru Informatika študovať študijný blok Bezpečnosť informačných technológií.