NBŠ

Hodnotenie

Zadania

NBŠ - zadania


Návrh zadaného blokového šifrátora v systéme CryptoCAD

Je potrebné nakresliť zadaný blokový šifrátor v systéme CryptoCAD. Pričom prvky blokového šifrátora, ktoré nie sú súčasťou systému CryptoCAD budete musieť do CryptoCADu doplniť. Ďalej je potrebné vygenerovať zdrojový kód daného šifrátora v jazyku C/C++ pomocou systému CryptoCAD a overiť tento kód na kontrolnom príklade.

Pridelenie blokových šifrátorov:

 • Bálik: RC6
 • Blšák: Camellia
 • Ferenc: Blowfish
 • Jurenka: RC2
 • Križan: AES
 • Kudlička: LOKI97
 • Majerský: MISTY1
 • Radler: IDEA
 • Švába: GOST
 • Vesek: MARS
 • Zajac: Nesymetrická štruktúra

Ďalšie blokové šifrátory na kreslenie: SERPENT, TWOFISH, CAMELLIA, SHACAL-2, CAST-256, BLOWFISH, KASUMI, SAFER++, LOKI, LOKI91, RC5, RC2.

Popis väčšiny z uvedených blokových šifrátorov môžete nájsť na stránke NIST - AES alebo na stránke projektu NESSIE.


Referát o zadanom blokovom šifrátore

Referát o zadanom blokovom šifrátore musí obsahovať:
 • popis algoritmu blokového šifrátora a schémy pre generovanie podkľúčov,
 • popis jednotlivých prvkov blokového šifrátora,
 • informácie o súčasnom stave jeho bezpečnosti,
 • príp. ďalšie informácie, podľa uváženia referujúceho
Referát nie je potrebné odovzdávať, stačí ho na patričnej úrovni predniesť počas prednášky/cvičenia z NBŠ. Doporučené je pripraviť si aspoň hlavné body vášho referátu. Nie je potrebné hovoriť všetko naspamäť!

Harmonogram referátov:

 • 24.11. Blšák (Camellia), Zajac (Nesymetrická štruktúra)
 • 10.11. Bálik (RC6), Vesek (MARS)
 • 3.11. Majerský (MISTY1), Križan (AES)
 • 27.10. Ferenc (Blowfish), Jurenka (RC2)
 • 20.10. Blšák (Camellia), Kudlička (LOKI97)
 • 13.10. Radler (IDEA), Švába (GOST)


Návrh vlastného blokového šifrátora

Návrh vlastného blokového šifrátora je potrebné odovzdať v písomnej forme a musí obsahovať:
 • Popis algoritmu navrhnutého blokového šifrátora (šifrovanie, dešifrovanie, generovanie podkľúčov)
 • Popis prvkov použitých v blokovom šifrátore
 • Zdôvodnenie návrhu, najmä z hľadiska bezpečnosti (design rationale)
 • Možnosti hardvérovej realizácie
 • Kontrolný príklad
 • Zdrojový kód navrhnutého blokového šifrátora v jazyku C/C++
 • Vyhodnotenie rýchlosti (v softvérovej realizácii), príp. výsledky ďalších experimentov
 • Výsledky štatistických testov (vstupno-výstupná závislosť, vplyv zmeny bitu vo vstupnom bloku, vplyv zmeny bitu v kľúči)

Termín na odovzdanie: .


Posudok na jeden z návrhov vlastných blokových šifrátorov

Posudok je potrebné vypracovať písomne a odovzdať v požadovanom termíne. V posudku zhodnoťte, či Vami posudzovaný návrh blokového šifrátora obsahuje potrebné časti v patričnej kvalite, zhodnoťte ako ich obsahovú, tak i formálnu stránku. Zamerajte sa najmä na posúdenie zdôvodnenia návrhu blokového šifrátora, pokúste sa nájsť možné bezpečnostné riziká (príp. navrhnite možný útok) a vyjadrite sa k tomu, ako ich možno odstrániť.

Termín na odovzdanie: .


Iné úlohy

Zatiaľ nie sú :-)