Infomácie o NBŠ

Hodnotenie

Zadania

Termíny, podmienky, hodnotenie

Termíny:

Podmienky absolvovania:
Počas semestra poslucháči:

  • navrhnú zadaný blokový šifrátor v systéme CryptoCAD (20 bodov),
  • prednesú referát o zadanom blokovom šifrátore (10 bodov),
  • navrhnú vlastný blokový šifrátor (40 bodov),
  • posúdia jeden z návrhov vlastného blokového šifrátora (15 bodov),
  • vypracujú úlohy podľa zadania (15 bodov).
Známka zodpovedá bodovej stupnici schválenej Senátom FEI STU v Bratislave.

Hodnotenie:

Návrh BŠ - 1-2. roč. inž. štúdia 2003/2004
študijný odbor INFORMATIKA, výberový blok BIT
Por. Študent zadanie zadanie posudok prezentácia BŠ-vl posudok kreslenie zadania známka
č.   č. 1 č. 2 č. 3 BŠzad. č. 4 BŠ zad. č. 5 č. 6 BŠ vl. č. 7 BŠ zad. celkom  
1  Bálik Martin        5 4 10 40 15 20 94 1
2  Blšák Ján 3 4 4 6 30 15 20 82 2
3  Ferenc Matúš 5 5 5 10 40 15 20 100 1
4  Jurenka Marian 4   2 10 20 15 10 61 3m
5  Križan Matej 5 5 5 10 40 15 20 100 1
6  Kudlička Peter 3   4 10 32 15 20 84 2
7  Majerský Juraj     5 9 34 15 20 83 2
8  Radler Alfréd   3 5 9 26 15 20 78 2m
9  Švába Pavol 5   5 10 40 15 20 95 1
10  Vesek Viliam 5   5 10 40 10 20 90 1m
11  Zajac Pavol      5 5 10 40 15 20 95 1
  body max 5 5 5 10 40 15 20    

Námietky proti hodnoteniu je možné vzniesť do jedného týždňa od zverejnenia hodnotenia.