Informácie o NBŠ

Hodnotenie

Zadania

Návrh blokových šifrátorov

Predmet skupiny A: Informatika, Telekomunikácie, Elektronika
Semester: zimný
Rozsah: 3-1
Ročník: 1.inž.
Prednášajúci: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

Podiel skúšky na hodnotení predmetu: 60%.

Kľúčové slová: Blokový šifrátor, booleovská funkcia. AES.

Anotácia: Blokový šifrátor. Shannonova teória návrhu blokového šifrátora. Booleovská funkcia a jej kryptografické vlastnosti. Feistelova schéma. AES.

Sylaby:

  1. Shannonov prístup a analýza klasických systémov Walshova – Hadamardova transformácia a jej aplikácie v kryptografii
  2. Booleovské funkcie a ich klasifikácia.
  3. Konečné grupy, konečné polia.
  4. Základné komponenty blokových šifrátorov a ich analýza.
  5. Bezpečnostné požiadavky na návrh blokových šifrátorov.
  6. Blokové šifry a ich klasifikácia.
  7. Základné cyklové funkcie a ich skladanie.
  8. Blokové šifry Feistelovho typu. Nefeistelovské iterované blokové šifry, RIJNDAEL.
  9. Štatistické testy pre posudzovanie blokových šifier, prehľad súvisiacich noriem.Sumarizácia, skúška.

Cieľ: Predmet má za úlohu oboznámiť študentov so základnými teoretickými a praktickými postupmi v kryptografii pri návrhu blokových šifrátorov. V prvej časti študent získa znalosti z klasických blokových šifier, Shannonovej teórie návrhu blokovej šifry a nevyhnutný matematický aparát. Ďalej je študent schopný navrhovať a analyzovať booleovské funkcie, pomocou ktorých je možné konštruovať blokové šifry feistelovského typu. V závere predmetu sa riešia návrhy iterovaných grupových šifier, ktorých najznámejším reprezentantom je RIJNDAEL. Po absolvovaní predmetu je študent schopný robiť štatistické vyhodnocovanie blokových šifier a generovať ich automatický návrh.

Podmieňujúce predmety: Logické systémy, Diskrétna matematika a logika, Lineárna algebra.

Odporúčaná literatúra:

Domáca:
O. Grošek, Š. Porubský: Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992.
Zahraničná:
A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone: Handbook of Applied Crytography. http://cacr.math.uwaterloo.ca/hac/.
J. Pieprzyk: BOOK – draft. http://www.cs.uow.edu.au/people/josef/homepage.html.
B. Schneier: Applied Cryptography. J. Wiley and Sons, Inc., 1996.
A.A. Moldovian , N.A. Moldovian, N.D.Guc, B.V. Izotov: Kryptografia – skorostnyje šifry. Naučnoe Izdanie, BChV – Peterburg, 2002.