Infomácie o ZK

Prednášky

Zadania

Archív

Hodnotenie

Úlohy na vypracovanie

Získané body sa spočítavajú do výsledného hodnotenia ku skúške.

Zadanie č.4

V sieti sa používa RSA tak, že všetci účastníci zdieľajú spoločný modul n = pq. Dokážte, že ak v takejto sieti pošle CECIL tú istú správu ALICI aj BOBOVI a OSCAR ich odchytí, tak je schopný prečítať vyslanú správu x. Návod: predpokladajme, že gcd(eA, eB)=1 a použite exponent (eA)-1 (mod eB).

Odovzdať do 11.12.2003.
5 bodov.


Zadanie č.3

Dokážte, že RSA algoritmus nie je perfektne bezpečná šifra, lebo každý môže vyrátať J(x/n) len zo znalosti e, n, y. Overte si to aj pre e=779, n=1457, y=722.

Odovzdať do 1.12.2003.
5 bodov.


Zadanie č.2

Otvorený text sa najprv zašifruje s pomocou substitučnej šifry, a potom sa ešte raz zašifruje s Vigenerovskou šifrou odvodenou od hesla dĺžky r.
a) Vytvorte softvérovú verziu takéhoto šifrátora so vstupom k = (permutacia, heslo).
b) Pripravte si dostatočne dlhý, ale čo najkratší, zašifrovaný text na kryptoanalýzu.
c) Popíšte, ako budete takúto šifru dešifrovať, ak máte k dispozícii šifrovacie zariadenie, ale nepoznáte kľúč k a dešifrujte Vašou metódou pripravený zašifrovaný text.
(Poznámka: Túto šifru používala ruská armáda na prelome 19. a 20. storočia až do konca dvadsiatych rokov.)

Odovzdať do 16.10.2003.
5 bodov.


Zadanie č.1

Na šifrovanie slovenského textu, napísaného v telegrafnej abecede (26 znakov), bola použitá klasická šifra. Zašifrovaný text je

SMCNLTNNEYJGOERRLWEWOOADDZJXZLBPQUGXNN
PZQGXUFPAAPFBPJLXPAPTPYELYAKAS

Dešifrujte správu.

Odovzdať do 9. 10. 2003.
5 bodov.


Požiadavky na vypracovanie

Vytlačený dokument by mal obsahovať:
  • zadanie,
  • analýzu problému,
  • riešenie
a mal by byť odovzdaný včas.