Infomácie o ZK

Prednášky

Zadania

Archív

Hodnotenie

Úlohy na vypracovanie

Získané body sa spočítavajú do výsledného hodnotenia ku skúške.

Zadanie č.4

(Beinrohr, Hronček, Varga)
Vytvorte demonštračné priesvitky (aspoň 10 strán v Latex2e) na tému "Booleovské funkcie F: Zn2 ® Zm2 v kryptografii".

Odovzdať do 17.12.2002.
5 bodov.


Zadanie č.3

(Barnabáš, Beinrohr, Hronček, Mlynár, Požgay, Varga, Žitniak)
Na šifrovanie slovenského textu napísaného v telegrafnej abecede s medzerou (27 znakov) bola použitá Hillovská šifra s blokom dĺžky 2 (bez afinného posuvu). Zašifrovaný text je:

YW_JQPNSQP_CXUCXTJVNWALFNVDLSSQPUP_DBX_
CRLAIWANBJLDERXNTVI_JQPNSRNMIPWHYWXNTOU
ABZYQPBXCXTQAUSSKALF_WUUX_XLRLRNARLKIEO
QKIDESLTBUIFUKF_CFCTQINQP_CUIQPHCTM

Znak "_" označuje medzeru. Dešifrujte správu.

Odovzdať do 17.12.2002.
5 bodov.


Zadanie č.2

Otvorený text sa najprv zašifruje s pomocou substitučnej šifry, a potom sa ešte raz zašifruje s Vigenerovskou šifrou odvodenou od hesla dĺžky r.
a) Vytvorte softvérovú verziu takéhoto šifrátora so vstupom k = (permutacia, heslo).
b) Pripravte si dostatočne dlhý, ale čo najkratší, zašifrovaný text na kryptoanalýzu.
c) Popíšte, ako budete takúto šifru dešifrovať, ak máte k dispozícii šifrovacie zariadenie, ale nepoznáte kľúč k a dešifrujte Vašou metódou pripravený zašifrovaný text.
(Poznámka: Túto šifru používala ruská armáda na prelome 19. a 20. storočia až do konca dvadsiatych rokov.)

Odovzdať do 13.11.2002.
5 bodov.


Zadanie č.1

Nájdite všetky rôzne polynomické funkcie (mod 6) a (mod 8). Potom z nich určte všetky rôzne permutácie.

Odovzdať do 16.10.2002.
5 bodov.


Požiadavky na vypracovanie

Vytlačený dokument by mal obsahovať:
  • zadanie,
  • analýzu problému,
  • riešenie
a mal by byť odovzdaný včas.