Granty


Utajovanie informácií

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.
Kontakt: tel.: 07 - 60291 226
  grosek@elf.stuba.sk
Spoluriešitelia: Doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc.
  Mgr. Marta Šimovcová
Projekt: grant VEGA 1/4289/97

FEI STU v Bratislave je garantom výchovy v oblasti aplikovanej informatiky, v rámci ktorej rozvíja svoje aktivity aj v oblasti utajovania informácií najmä pre rezorty MV SR, MO SR a NBS.

V rámci riešenia grantu bol urobený výber vhodných booleovských funkcií pre blokové šifrátory, vyhľadávané silné prvočísla na báze Pockhlingtonovej lemy, ktoré navyše akceptujú ľubovoľný krátky exponent do 1024 bitov (3) a bola študovaná teória zložitosti GNZ na základe Luby - Rackoffovej lemy (2). Problémy boli riešené v spolupráci s KM VŠCHT v Prahe, CS Dep.University of Nebraska, Lincoln, USA a CS Dep. De Montfort Univ. Milton Keynees, GB. Členovia riešiteľského kolektívu sa počas riešenia projektu (1997-99) aktívne zúčastnili domácich aj zahraničných konferencií.

V práci (1) bola uskutočnená prvá publikovaná kryptoanalýza blokového šifrátora GOST. Bol analyzovaný tzv. kolízny útok na modifikovaný algoritmus GOST a dokázané, že použitie nebijektívnych S-boxov umožňuje úspešné narušenie systému v reálnom čase.

V práci (2) sa podarilo dokázať, že prístup U. Maurera je odlišný od prístupu Luby – Rackoffa, čo dáva nový pohľad na vyhodnocovanie náhodných postupností.

V práci (3) sa podarilo zistiť, že približne 3% z náhodne generovaných 512 bitových silných prvočísel je takých, že vyhovuje ľubovoľnému tzv. krátkemu šifrovaciemu exponentu s=2k+1, 0<k<1024. Navyše, vykonané simulácie ukazujú, že počet bitov príslušného dešifrovacieho exponentu je taký, že neumožňuje útok tzv. reťazovými zlomkami.

V práci (4) bola nájdená trieda pologrúp, ktorá je úplne charakterizovaná pomocou tzv. stôp a Walshovej – Hadamardovej transformácie.


Literatúra:

1. Grošek, O.-Nemoga, K.-Zanechal, M.: Why use bijective S-boxes in GOST-algorithm. Zaslané do INFORMATICA, Ljubljana, Slovenia, 13 strán (17.8.1998).

2. Grošek. O.-Nemoga, K.-Satko, L.: A remark to Luby-Rackoff and Ueli M.Mauer pseudorandom generators, Abstracts of 14th Czech and Slovak International Conference on Number Theory, Liptovský Ján, September 6-10, 1999, p.1-4.

3. Grošek, O., - Nemoga, K., - Satko, L.: Remarks to short RSA public exponents. Annales Mathematicae Silesianae 12(1998), Prace Naukove Universytetu Slaskiego w Katowicach, pp. 65-74.

4. Satko, L.-Grošek, O.: Walsh-Hadamard Traces in Semigroups, Proceedings of Algebras and Combinatorics. An International Congress, ICAC´ 97, Hong, Kong eds., Kar-Ping-Shum, Earl J.Taft, Zhe-Xian Wan, Springer, 1999, pp.373-380.