Diplomové projekty na šk.r. 2000/2001

Termíny:
odovzdanie DP Ing. Bielekovej (KIVT): 18.5.2001
obhajoba: 27.6.2001 v čase 8:00-16:00 v miestnosti A-419

 1. Diferenciálna kryptoanalýza miniverzií algoritmu IDEA
 2. Faktorizácia veľkých čísel na PC
 3. Spracovanie paketov v protokoloch TCP/IP pod operačným systémom UNIX
 4. Šifrovacie algoritmy na báze eliptických kriviek
 5. Nové algoritmy pre návrh S-boxov s vysokou nelinearitou
 6. Perfektne nelineárne funkcie
 7. Generátory kľúčov prúdových šifier založené na permutáciách
 8. Kryptoanalýza paritného generátora založeného na LFSR a FCSR
 9. Kryptoanalýza prahového generátora založeného na LFSR a FCSR
 10. Vyhľadávanie S - boxov typu Z2n->Z2m s ohľadom na spĺňanie niektorých kryptografických kritérií
 11. Kryptoanalýza šifry RAR 2.0

 1. Diferenciálna kryptoanalýza miniverzií algoritmu IDEA

  Zadanie:
  Predpokladá sa, že poslucháč naštuduje problematiku diferenciálnej kryptoanalýzy blokových šifier a oboznámi sa so šifrovacím algoritmom IDEA. V rámci diplomového projektu implementuje škálovateľný algoritmus IDEA. Následne poslucháč navrhne a programovo zrealizuje útok diferenciálnou kryptoanalýzou na miniverzie algoritmu IDEA.

  Literatúra:
  G. Birkhoff, T. Bartee: Aplikovaná algebra. Alfa 1981
  T. W. Cusick, C. Ding, A. Renvall: Stream Ciphers and Number Theory. Elsevier 1998
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci: RNDr. Marcel Zanechal, PhD
   ÚBI MV SR
   Pribinova 2
   812 72 Bratislava

  Diplomant: Michal Turzo


 2. Faktorizácia veľkých čísel na PC

  Zadanie:
  Predpokladá sa, že poslucháč naštuduje problematiku vybraných faktorizačných algoritmov. Dôraz sa bude klásť na nasledujúce metódy: Generál Number Field Sieve, Eliptic Curve Method, (p-1)-Method a (p+1)-Method. Cieľom je implementovať v jazyku C++ knižnicu pre prácu s veľkými číslami a vyššie uvedené metódy.

  Literatúra:
  G. Birkhoff, T. Bartee: Aplikovaná algebra. Alfa 1981
  T. W. Cusick, C. Ding, A. Renvall: Stream Ciphers and Number Theory. Elsevier 1998
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci:Mgr. Andrej Vávra
   ÚBI MV SR
   Pribinova 2
   812 72 Bratislava

  Diplomant: Marek Martinkovič


 3. Spracovanie paketov v protokoloch TCP/IP pod operačným systémom UNIX

  Predpokladá sa, že poslucháč bude pracovať pod operačným systémom UNIX (Verzia Linux) so zameraním na sieťové služby. Predmetom práce bude analýza šifrového spracovania paketov jednotlivými modulmi. Výsledky budú spracované do záverečného textu a prehľadných grafov.

  Literatúra:
  G. Birkhoff, T. Bartee: Aplikovaná algebra. Alfa 1981
  T. W. Cusick, C. Ding, A. Renvall: Stream Ciphers and Number Theory. Elsevier 1998
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci:Doc. RNDr. Karol Macák, CSc.
   ÚBI MV SR
   Pribinova 2
   812 72 Bratislava

  Diplomant: Alexander Kršek


 4. Šifrovacie algoritmy na báze eliptických kriviek

  Predpokladá sa, že poslucháč naštuduje problematiku eliptických kriviek v nevyhnutnom rozsahu, implementuje takýto systém na PC. Ďalej urobí úvodnú štúdiu možností jeho narušenia podľa dostupnej literatúry. V rámci diplomovej práce navrhne a zrealizuje aplikáciu pre šifrovanie dátových súborov.

  Literatúra:
  G. Birkhoff, T. Bartee: Aplikovaná algebra. Alfa 1981
  N. Koblitz: Algebraic Aspects of Cryptography. Springer 1999
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci: Prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.
  KM FEI STU
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava
  Diplomant:Michal Šramka


 5. Nové algoritmy pre návrh S-boxov s vysokou nelinearitou

  Vyžaduje sa vypracovanie prehľadu metód pre generovanie boolovských funkcií s vysokou nelinearitou. Predpokladá sa využitie Karnaughových máp pre návrh nových algoritmov. Z jednozložkových funkcií je treba generovať viaczložkové boolovské funkcie so zameraním na bijekcie s vysokou nelinearitou.

  Literatúra:
  G. Birkhoff, T. Bartee: Aplikovaná algebra. Alfa 1981
  T. W. Cusick, C. Ding, A. Renvall: Stream Ciphers and Number Theory. Elsevier 1998
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci: Doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc.
  KM FEI STU
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava
  Diplomant:Marián Paul


 6. Perfektne nelineárne funkcie

  Poslucháč sa oboznámi s problematikou Booleovských funkcií viac premenných. Naštuduje vlastnosti, ktoré sú kryptologicky významné. Poslucháč vypracuje algoritmy a naprogramuje ich pre vyhodnocovanie vlastností Booleovských funkcií. Poslucháč nájde metódu pre generovanie čo najužšej triedy Booleovských funkcií s čo najlepšou diferenčnou tabuľkou (prípadne ďalších stanovených kryptologických vlastností). Nájde metódu na vyhodnocovanie Booleovských funkcií z hľadiska ich priblíženia ku perfektne nelineárnym funkciám a vyhodnotí generované funkcie s ohľadom na toto kritérium.

  Literatúra:
  G. Birkhoff, T. Bartee: Aplikovaná algebra. Alfa 1981
  T. W. Cusick, C. Ding, A. Renvall: Stream Ciphers and Number Theory. Elsevier 1998
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci: RNDr. Karol Nemoga, CSc.
  MÚ SAV
  Štefánikova 49
  814 73 Bratislava
  Diplomant:Martin Šalgovič


 7. Generátory kľúčov prúdových šifier založené na permutáciách

  Cieľom je navrhnúť a implementovať generátor kľúčov prúdovej šifry založený na permutáciach a urobiť jeho analýzu. Úlohou študenta je naštudovať problematiku prúdových šifier a kryptografických vlastností postupností, navrhnúť a implementovať generátor binárnej postupnosti s dobrými kryptografickými vlastnosťami využívajúci permutácie, urobiť štatistické testy generovaných postupností.

  Literatúra:
  G. Birkhoff, T. Bartee: Aplikovaná algebra. Alfa 1981
  T. W. Cusick, C. Ding, A. Renvall: Stream Ciphers and Number Theory. Elsevier 1998
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci: RNDr. Hana Lichardová, PhD.
  KM FEI STU
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava
  Diplomant:Branislav Jarábek


 8. Kryptoanalýza paritného generátora založeného na LFSR a FCSR

  Predpokladá sa, že poslucháč naštuduje problematiku prúdových šifrátorov založených na syntéze registrov typu LFSR a FCSR, implementuje generátor na PC v jazyku C/C++. Počas diplomového projektu poslucháč urobí úvodnú štúdiu štatistických vlastností postupností produkovaných skúmaným generátorom a možností jeho narušenia.

  Literatúra:
  G. Birkhoff, T. Bartee: Aplikovaná algebra. Alfa 1981
  T. W. Cusick, C. Ding, A. Renvall: Stream Ciphers and Number Theory. Elsevier 1998
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci:Ing. Milan Vojvoda
  KM FEI STU
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava
  Diplomant:Peter Vadovič


 9. Kryptoanalýza prahového generátora založeného na LFSR a FCSR

  Predpokladá sa, že poslucháč naštuduje problematiku prúdových šifrátorov založených na syntéze registrov typu LFSR a FCSR, implementuje generátor na PC v jazyku C/C++. Počas diplomového projektu poslucháč urobí úvodnú štúdiu štatistických vlastností postupností produkovaných skúmaným generátorom a možností jeho narušenia.

  Literatúra:
  G. Birkhoff, T. Bartee: Aplikovaná algebra. Alfa 1981
  T. W. Cusick, C. Ding, A. Renvall: Stream Ciphers and Number Theory. Elsevier 1998
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci:Ing. Milan Vojvoda
  KM FEI STU
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava
  Diplomant:Pavol Repčík


 10. Vyhľadávanie S - boxov typu Z2n->Z2m s ohľadom na spĺňanie niektorých kryptografických kritérií

  Predpokladá sa, že poslucháč naštuduje problematiku booleovských funkcií a kryptografických kritérií na ich výber pre blokové šifrátory. Na základe získaných vedomostí navrhne a zrealizuje program v jazyku C++ a overí rôzne možnosti na efektívne vyhľadávanie S-boxov s využitím vzájomných vzťahov medzi študovanými kritériami.

  Literatúra:
  G. Birkhoff, T. Bartee: Aplikovaná algebra. Alfa 1981
  T. W. Cusick, C. Ding, A. Renvall: Stream Ciphers and Number Theory. Elsevier 1998
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci: Mgr. Marta Šimovcová
  KM FEI STU
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava
  Diplomant:Marián Teplický


 11. Kryptoanalýza šifry RAR 2.0

  Cieľom je preveriť možnosti kryptoanalýzy šifry, ktorá je použitá v komprimačno-archivačnom programe RAR, verzia 2.0 ako doplnková funkcia. Okrem jednoduchších metód sa študent oboznámi aj s lineárnou a diferenciálnou kryptoanalýzou a aplikuje ich na zjednodušenú verziu spomínanej šifry.

  Literatúra:
  B. Schneier: Applied Cryptography, second edition, John Wiley & Sons, Inc., 1996
  O. Grošek, Š. Porubský : Šifrovanie - Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992

  Vedúci: Prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.
  KM FEI STU
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava
  Diplomant:Mgr. Martin Domány