Záverečné projekty na šk.r. 2002/03

Odbor:

Odbor: INFORMATIKA

 1. Shannonov prístup ku bezpečnosti komunikácie a jeho aktuálnosť
 2. Posudzovanie náhodných postupnopstí z hľadiska potrieb kryptografie
 3. História rotorových šifrátorov a možnosti ich dnešného využitia
 4. Kryptoanalýza a použitie kryptosystému XTR
 5. Kryptoanalýza binárnych postupností použitím FCSR (spatnoväzbových posuvných registrov s prenosom)
 6. Využitie čínskej zvyškovej vety v kryptografii
 7. Využitie aditívnych generátorov v kryptografii

 1. Shannonov prístup ku bezpečnosti komunikácie a jeho aktuálnosť

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte rôzne pohľady na problematiku bezpečnosti komunikácie.
  • Dôsledky rozvoja telekomunikačnej techniky na Shannonove výsledky.

  Literatúra:
  1. Schneier, B.: Applied Cryptography Second Edition: Protocols, Algorithms and Source Codes in C.John Wiley and Sons, Inc. 1996.
  2. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., Vanstone, S. A.: Handbook of applied cryptography. CRC-press, Boca Raton 1996.
  3. časopisecké články u vedúceho diplomového projektu.
  4. J. Pieprzyk: Cryptology, 2001, preprint

  Vedúci záverečného projektu: Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD
  KM FEI STU, A-409, kl.226
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

  Študent: Igor Dysko, SI

  Späť na zoznam tém ZP - INFORMATIKA

 2. Posudzovanie náhodných postupnopstí z hľadiska potrieb kryptografie

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte rôzne pohľady na problematiku posudzovania náhodných postupnopstí a príslušných noriem a odporúčaní.
  • Prezentujte vlastný pohľad na možnosti zavedenia nových testov.

  Literatúra:
  1. Schneier, B.: Applied Cryptography Second Edition: Protocols, Algorithms and Source Codes in C.John Wiley and Sons, Inc. 1996.
  2. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., Vanstone, S. A.: Handbook of applied cryptography. CRC-press, Boca Raton 1996.
  3. časopisecké články u vedúceho diplomového projektu.
  4. J. Pieprzyk: Cryptology, 2001, preprint

  Vedúci záverečného projektu: RNDr. Hana Lichardová, PhD.
  KM FEI STU, A-403, kl. 412
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

  Študent: Roman Jančiga

  Späť na zoznam tém ZP - INFORMATIKA

 3. História rotorových šifrátorov a možnosti ich dnešného využitia

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte problematiku rotorového šifrátora.
  • Analyzujte možnosti využitia softvérovej implementácie rotorovej šifry.

  Literatúra:
  1. Schneier, B.: Applied Cryptography Second Edition: Protocols, Algorithms and Source Codes in C.John Wiley and Sons, Inc. 1996.
  2. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., Vanstone, S. A.: Handbook of applied cryptography. CRC-press, Boca Raton 1996.
  3. časopisecké články u vedúceho diplomového projektu.
  4. J. Pieprzyk: Cryptology, 2001, preprint

  Vedúci záverečného projektu: Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD
  KM FEI STU, A-409, kl.226
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

  Študent: Teodor Petrík, SI

  Späť na zoznam tém ZP - INFORMATIKA

 4. Kryptoanalýza a použitie kryptosystému XTR

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte problematiku kryptosystému XTR.
  • Vyhľadajte dostupné informácie o bezpečnosti kryptosystému a vyhodnoťte získané informácie.

  Literatúra:
  1. Birkhoff, G., Bartee, T. C.: Aplikovaná algebra. Alfa, Bratislava 1981.
  2. Lenstra, A. K., Verheul, E. R.: The XTR public key cryptosystem. Advances in Cryptology - Crypto 2000, Springer-Verlag (2000), pp.1-20.
  3. Menezes, A., van Oorschot, P., Vanstone, S.: Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996.
  4. Šrámka, M.: Public-key cryptography based on Elliptic curves and XTR. FEI STU, 2001.

  Vedúci záverečného projektu: Ing. Marek Greško
  KM FEI STU, A-423, kl.332
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

  Študent:

  Späť na zoznam tém ZP - INFORMATIKA

 5. Kryptoanalýza binárnych postupností použitím FCSR (spatnoväzbových posuvných registrov s prenosom)

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte problematiku binárnych postupností a ich kryptografických vlastností, pojmy lineárnej, sférickej a diadickej zložitosti.
  • Otestujte možnosť náhrady niektorých typov binárnych postupností postupnosťou generovanou spätnoväzbovým posuvným registrom s prenosom.

  Literatúra:
  1. Birkhoff, G., Bartee, T. C.: Aplikovaná algebra. Alfa, Bratislava 1981.
  2. Cusick, T. W., Ding, C., Renvall, A.: Stream Ciphers and Number Theory. Elsevier 1998.
  3. Menezes, A., van Oorschot, P., Vanstone, S.: Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996.

  Vedúci záverečného projektu: Ing. Marek Greško
  KM FEI STU, A-423, kl.332
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

  Študent:

  Späť na zoznam tém ZP - INFORMATIKA

 6. Využitie čínskej zvyškovej vety v kryptografii

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte problematiku čínskej zvyškovej vety a jej vybraných kryptografických aplikácií v zdieľaní tajomstva a ochrane databáz.

  Literatúra:
  1. Grošek, O., Porubský, Š.: Šifrovanie - metódy, algoritmy, prax. Grada Praha, 1992.
  2. Pieprzyk, J.: Cryptology, 2001, preprint.

  Vedúci záverečného projektu: Mgr. Peter Rajský

  Študent: Katarína Uhereková

  Späť na zoznam tém ZP - INFORMATIKA

 7. Využitie aditívnych generátorov v kryptografii

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte problematiku prúdových šifrátorov založených na aditívnych (Fibonacciho) generátoroch a oboznámte sa so známymi návrhmi aditívnych generátorov (Fish, Mush).
  • Prezentujte vlastný pohľad na možnosti využitia týchto generátorov v kryptografii.

  Literatúra:
  1. Schneier, B.: Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Codes in C. Second Edition . John Wiley and Sons, Inc. 1996.
  2. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., Vanstone, S. A.: Handbook of Applied Cryptography. CRC-Press, Boca Raton 1996.
  3. časopisecké články u vedúceho záverečného projektu.

  Vedúci diplomového projektu: Ing. Milan Vojvoda
  KM FEI STU, A-402, kl. 561
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

  Študent: Štefan Trgala

  Späť na zoznam tém ZP - INFORMATIKA

Odbor: TELEKOMUNIKÁCIE

 1. WAP a jeho bezpečnosť
 2. Bezpečnostné mechanizmy v UMTS
 3. Watermarking ako ochrana hlasovej a obrazovej komunikácie
 4. Možnosti využitia Hillovej šifry pre šifrovanie komunikácie v UMTS

 1. WAP a jeho bezpečnosť

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte WAP.
  • Porovnajte WAP a SSL z hľadiska bezpečnosti a možnosti ich prepojenia.

  Literatúra:
  1. Birkhoff, G., Bartee, T. C.: Aplikovaná algebra. Alfa, Bratislava 1981.
  2. Lenstra, A. K., Verheul, E. R.: The XTR public key cryptosystem. Advances in Cryptology - Crypto 2000, Springer-Verlag (2000), pp.1-20.
  3. Menezes, A., van Oorschot, P., Vanstone, S.: Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996.
  4. Šrámka, M.: Public-key cryptography based on Elliptic curves and XTR. FEI STU, 2001.

  Vedúci záverečného projektu: Ing. Marek Greško
  KM FEI STU, A-423, kl.332
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

  Študent:

  Späť na zoznam tém ZP - TELEKOMUNIKÁCIE

 2. Bezpečnostné mechanizmy v UMTS

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte bezpečnostné mechanizmy UMTS.
  • Porovnajte šifrovací algoritmus Kasumi s vybranými šifrátormi.

  Literatúra:
  1. Schneier, B.: Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Codes in C. Second Edition . John Wiley and Sons, Inc. 1996.
  2. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., Vanstone, S. A.: Handbook of Applied Cryptography. CRC-Press, Boca Raton 1996.
  3. časopisecké články u vedúceho záverečného projektu.

  Vedúci diplomového projektu: Ing. Milan Vojvoda
  KM FEI STU, A-402, kl. 561
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

  Študent: Ladislav Klenovič

  Späť na zoznam tém ZP - TELEKOMUNIKÁCIE

 3. Watermarking ako ochrana hlasovej a obrazovej komunikácie

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte problematiku Watermarkingu.
  • Porovnajte využitie Watermarkingu pre statické a dynamicky sa meniace aplikácie.

  Literatúra:
  1. Schneier, B.: Applied Cryptography Second Edition: Protocols, Algorithms and Source Codes in C.John Wiley and Sons, Inc. 1996.
  2. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., Vanstone, S. A.: Handbook of applied cryptography. CRC-press, Boca Raton 1996.
  3. časopisecké články u vedúceho diplomového projektu.
  4. J. Pieprzyk: Cryptology, 2001, preprint

  Vedúci záverečného projektu: Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD
  KM FEI STU, A-409, kl.226
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

  Študent:

  Späť na zoznam tém ZP - TELEKOMUNIKÁCIE

 4. Možnosti využitia Hillovej šifry pre šifrovanie komunikácie v UMTS

  Zadanie záverečného projektu:

  • Naštudujte problematiku Hillovej šifry a UMTS.
  • Analyzujte možnosti využitia Hillovej šifry z hľadiska veľkosti šifrovaného bloku.

  Literatúra:
  1. Schneier, B.: Applied Cryptography Second Edition: Protocols, Algorithms and Source Codes in C.John Wiley and Sons, Inc. 1996.
  2. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., Vanstone, S. A.: Handbook of applied cryptography. CRC-press, Boca Raton 1996.
  3. časopisecké články u vedúceho diplomového projektu.
  4. J. Pieprzyk: Cryptology, 2001, preprint

  Vedúci záverečného projektu: Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD
  KM FEI STU, A-409, kl.226
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

  Študent:

  Späť na zoznam tém ZP - TELEKOMUNIKÁCIE