Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied

Laboratórium počítačovej lingvistiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

 

Prvý oznam

 

V dňoch 26. – 27. októbra 2001 sa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
(Moskovská 2) uskutoční seminár

SLOVENČINA V POČÍTAČOVOM SPRACOVANÍ

Zámerom organizátorov je poskytnúť priestor pre pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa vedeckými aj praktickými aspektmi vzťahu slovenčina a počítač. S ohľadom na cieľ seminára – zmapovať situáciu v oblasti počítačovej lingvistiky a jazykových technológií na Slovensku – sme stanovili pre príspevky širší tematický rámec naznačený, ale zďaleka nie vyčerpaný nasledujúcimi vecnými okruhmi:

Rátame aj s niekoľkými prednáškami odborníkov z českých pracovísk počítačovej lingvistiky. Po prednáškach prvého rokovacieho dňa môžu účastníci seminára pokračovať v diskusii na neformálnom posedení v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV (Panská 26).

Predpokladaný konferenčný poplatok je 300 Sk (študenti bez poplatku).

Rátame s vydaním zborníka abstraktov a zborníka príspevkov.

Abstrakt rozsahom 500 slov je potrebné poslať do 30. mája 2001.

Záujemcom o ubytovanie poskytneme dve možnosti.

A. Cenovo prístupné ubytovacie zariadenie vzdialené od miesta rokovania cca 30 min. autobusom.

B. Hotel-penzión nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti od miesta rokovania. Podrobnosti uvedieme v druhom ozname.

Ak máte záujem o účasť na konferencii, vyplňte, prosím, priloženú prihlášku a pošlite ju
do
30. marca 2001 prostredníctvom e-mailu, faxu alebo poštou na adresu :

Alexandra Jarošová tel.: 07/ 54 43 17 63

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV fax: 07/ 54 43 17 56

Panská 26, 813 64 Bratislava <sasaj@juls.savba.sk>