Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Radovan Viglaský
Diplomová práca: Hraničné problémy faktorizácie metódou kvadratických sít
Vedenie diplomovej práce: doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
Máj 2003

Táto práca sa venuje zisťovaniu hraničných problémov pri faktorizácii veľkých čísel metódou kvadratických sít. Najskôr opisujeme doposiaľ známe varianty algoritmov založených na metóde kvadratických sít, následne na základe vlastných experimentov sa snažíme zvoliť optimálne hodnoty parametrov pre jednotlivé časti algoritmu a jeho variácií. Zdokonalili sme implementáciu distribuovaného algoritmu MPQS, ktorý sme použili na faktorizáciu čísel RSA-100 a RSA-110. Vykonali sme aj porovnanie s dostupnou konkurenciou a zistili sme zrýchlenie algoritmu pri nasadení v distribuovanom prostredí.