Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Dušan Vallo
Diplomová práca: Príspevok ku kryptoanalýze McEliecovho kryptosystému
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Otokar Grošek CSc.
Pedagogický vedúci: Ing. Miroslav Galbavý
december 1997

Cieľom diplomovej práce bolo prispieť ku kryptoanalýze McEliecovho kryptosystému analýzou algoritmu Johana van Tilburga, ako aj implementáciou tohto algoritmu.

Analýza je vykonaná na báze absorbčného Markovovho modelu, ktorý dokáže reagovať aj na väčšie modifikácie algoritmu. Správnosť navrhnutého modelu je experimentálne potvrdená na zástupcoch Hammingových a Reed-Mullerových kódov. Odvodená je aj výpočtová zložitosť Van Tilburgovho algoritmu.

Implementácia algoritmu Johana van Tilburga, McEliecovho algoritmu a ostatných pomocných programov bola uskutočnená v matematickom prostredí Maple V. Toto prostredie síce nie je dostatočne rýchle na uskutočnenie narušenia v praxi používaných kódov v reálnom čase, dá sa však výhodne použiť v etape analýzy.