Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Ján Ulický
Diplomová práca: Lineárna a sférická zložitosť lineárnych rekurentných postupností
Vedenie diplomovej práce: RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Pedagogický vedúci: RNDr. Ľubica Beňušková, CSc.
Máj 2001

V dnešnej dobe sa metódy zabezpečovania prenášaných informácií stávajú predmetom záujmu matematikov a informatikov celého sveta. Jedna metóda zabezpečovania informácií využíva teóriu lineárnych rekurentných postupností.

Na posúdenie kvality lineárnej rekurentnej postupnosti ako kandidáta na šifrovanie informácií sa používa viac ukazovateľov. Doteraz sa ako najpoužívanejší ukazovateľ používala lineárna zložitosť lineárnej rekurentnej postupnosti.

V roku 1991 C.Ding v práci [1] zaviedol pojem sférická zložitosť, ktorý je tiež zviazaný s lineárnymi rekurentnými postupnosťami. Z definície sa ukazuje, že ako parameter posúdenia kvality lineárnej rekurentnej postupnosti by sférická zložitosť mohla byť tiež dôležitá.

Cieľom tejto práce je na štatistickej báze pozorovať vlastnosti sférickej zložitosti vo vzťahu k rôznym lineárnym rekurentným postupnostiam.


[1] Ding, C., Xiao, G., Shan, W.: The Stability Theory of Stream Ciphers, LNCS vol. 561, Springer-Verlag, Berlin, 1991.