Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Michal TURZO
Diplomová práca: Kryptoanalýza miniverzií algoritmu IDEA
Vedenie diplomovej práce: Mgr. Július ŠIŠKA
Máj 2002

Cieľom tejto diplomovej práce je overenie známych útokov na algoritmus IDEA, s dôrazom na diferenciálnu a lineárnu kryptoanalýzu. Ďalej sme sa zamerali na analýzu vplyvu parametrov algoritmu (tzv. miniverzií) v súvislosti s odolnosťou voči týmto útokom.

Základom pre dosiahnutie cieľa tejto diplomovej práce bolo zoznámiť sa s algoritmom IDEA a následne ho implementovať. Základnou požiadavkou na implementáciu algoritmu IDEA bola maximálna škálovateľnosť a modularita. Z tohoto dôvodu nebol kladený dôraz na priepustnosť algoritmu (rýchlosť) šifrovania a dešifrovania.

Zo známych útokov bol implementovaný útok diferenciálnou kryptoanalýzou na 8 a 16 bitové miniverzie.

Ako referenčný útok bol implementovaný aj útok hrubou silou.

V rámci oboznamovania sa s algoritmom bolo treba zopakovať niektoré priame výpočty z dôvodov overenia implementácie algoritmu. Tieto výpočty sa týkali prechodových matíc 8-bitovej miniverzie algoritmu IDEA a overenia nájdených diferenciálov pre diferenciálnu kryptoanalýzu.