Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Ján Ťapuška
Diplomová práca: Vyhľadávanie kryptograficky silných S-Boxov
Vedenie diplomovej práce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
December 2003

Diplomová práca sa zaoberá afinnými transformáciami mocninných permutácií v poli GF(2n) a mapovaním týchto permutácií medzi GF(2n) a GF(2)n. Cieľom práce je analyzovať vplyv afinnej transformácie na kryptografické vlastnosti permutácií.

Matice afinných transformácií sme rozdelili na triedy podľa vybraných kryptografických vlastností výsledných permutácií. Skúmali sme rozloženie matíc v daných triedach vzhľadom na výber polynomiálnej bázy a stupeň mocninnej transformácie.

Rozloženie matíc v triedach určuje pravdepodobnosť náhodného generovania matíc, ktoré majú najlepšie kryptografické vlastnosti.

Súčasťou diplomovej práce je aj softvérový produkt CryptoTool, ktorého účelom je výpočet kryptografických vlastností Booleovských funkcií a permutácií na GF(2)n.