Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Tomáš Tankó
Diplomová práca: Generátor kľúčov prúdovej šifry využívajúci zovšeobecnenú cyklotómiu v Zpq
Vedenie diplomovej práce: RNDr. Hana Lichardová, PhD.
Máj 2003

Úlohou tejto práce bolo analyzovať problematiku zovšeobecnených cyklotomických čísel, analyzovať zovšeobecnený cyklotomický generátor druhého a štvrtého rádu, navrhnúť a implementovať zovšeobecnený cyklotomický generátor 4. rádu. Overiť, či je navrhnutý generátor odolný voči nahradeniu generátorom rovnakého typu s inými parametrami.

Implementovali sme zovšeobecnený cyklotomický generátor rádu 4. Výberom vhodných parametrov generátora sme zabezpečili dobré kryptografické vlastnosti (lineárna a sférická zložitosť, diferenčné vlastnosti) generovanej postupnosti.

Na základe experimentov sme overovali odolnosť navrhnutého generátora. Zistili sme, že v prípade krátkych postupností môžeme základnú postupnosť nahradiť inou maximálne do dĺžky 25 až 30 znakov. V prípade dlhých postupností môžeme považovať navrhnutý generátor za odolný voči nahradeniu generátorom s inými parametrami.