Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Pavol Švába
Diplomová práca: Šifrovacie techniky v protokoloch počítačových sietí
Vedenie diplomovej práce: RNDr. Karol Nemoga, CSc.
December 2003

Jednou z najdôležitejších požiadaviek, ktoré kladú používatelia na prenosové systémy je požiadavka bezpečnosti. Ešte pred niekoľkými rokmi sa prevádzkovali systémy s úplne minimálnym zabezpečením. Dnes máme k dispozícii množstvo mechanizmov, ktorými môžeme chrániť prenášané údaje pred inteligentnými útočníkmi a zabrániť tak potenciálnym škodám, ktoré môžu spôsobiť.

Protokoly TCP/IP sú najčastejšie používané protokoly v počítačových sieťach. Pôvodne neriešili problematiku bezpečnosti. S rastom počtu používateľov, zvyšovali sa požiadavky na poskytované služby aj na ich bezpečnosť. Cieľom tejto diplomovej práce je zmapovať mechanizmy poskytujúce dodatočnú bezpečnosť na protokoloch TCP/IP.

V práci sme poukázali na možnosti implementácie rôznej úrovne bezpečnosti na rôznych vrstvách protokolového zásobníka. Hlbšie sme sa venovali niektorým najčastejšie používaným technikám IPSec a TLS/SSL a možnosťami ich uplatnenia pre budovanie VPN.

Implementovali sme aplikáciu pre prenos jednoduchých textových správ a súborov v lokálnej sieti. Aplikácia využíva implementáciu medzivrstvy TLS/SSL v knižnici OpenSSL na bezpečný prenos údajov medzi komunikujúcimi uzlami siete.