Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Peter Šterbák
Diplomová práca: Distribúcie váhovej a sférickej zložitosti periodických postupností
Vedenie diplomovej práce: RNDr. Karol Nemoga, PhD.
December 2002

Postupnosti v konečných poliach, ktorých členy jednoduchým spôsobom závisia na svojich predchodcoch sú dôležitou súčasťou množstva aplikácií. Tieto postupnosti sa ľahko generujú pomocou rekurzívnych procedúr a ich teória sa používa v kryptografii pri metódach zabezpečovania informácií. Takéto postupnosti nazývame lineárne rekurentné postupnosti.

Táto práca sa zaoberá analýzou, implementáciou a výsledkami výpočtov lineárne rekurentných postupností, a síce lineárnou, váhovou a sférickou zložitosťou týchto postupností a ich závislostí.

V práci sú rozobrané najdôležitejšie teoretické poznatky o lineárne rekurentných postupnostiach, zvlášť tie, ktoré potrebujeme pri výpočtoch lineárnej, váhovej a sférickej zložitosti danej postupnosti. V práci sa ďalej popisuje implementácia systému na nájdenie rozdelení váhovej a sférickej zložitosti, a ktorý umožňuje ku zvolenej postupnosti nájsť postupnosť, ktorá ju aproximuje a má menšiu lineárnu zložitosť. Tieto výpočty boli robené so zámerom zistenia vzájomných závislostí lineárnej a sférickej zložitosti a prípadne poukázania dôležitosti váhovej a sférickej zložitosti takýchto postupností.