Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Michal Šrámka
Diplomová práca: XTR a využitie eliptických kriviek v kryptografii
Vedenie diplomovej práce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
December 2002

Diplomová práca pojednáva o dvoch kryptosystémoch s verejným kľúčom, ktorých bezpečnosť sa opiera o problém diskrétneho logaritmu - o kryptosystéme na báze eliptických kriviek a o nedávno vynájdenom kryptosystéme XTR. V praxi tieto kryptosystémy vedú k zmenšeniu dĺžok kľúčov a výpočtovej náročnosti bez ohrozenia bezpečnosti.

Cieľom tejto diplomovej práce je implementácia a porovnanie týchto dvoch kryptosystémov. Táto práca tiež zahŕňa matematické základy potrebné na pochopenie kryptosystémov s verejným kľúčom, menovite na pochopenie problému diskrétneho logaritmu. Diskutované sú viaceré aspekty kryptosystémov založených na eliptických krivkách, hlavne čo sa týka bezpečnosti a implementácie.