Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Peter Slížik
Diplomová práca:Ternárne cyklotomické generátory
Vedenie diplomovej práce: RNDr. Hana Lichardová, PhD.
December 2002

Prúdové šifry sú založené na pripočítavaní náhodných hodnôt k znakom správy. Pretože šifrovací algoritmus je triviálny, bezpečnosť šifry závisí od dobrého návrhu generátora pseudonáhodných postupností. Základným pravidlom je zabezpečiť veľkú periódu šifrovacej postupnosti. Odolnosť postupnosti prúdového kľúča voči jej replikácii alebo napodobeniu lineárnou funkciou udávajú parametre lineárna a sférická zložitosť. Efektívnym útokom na prúdovú šifru je diferenčná analýza. Je založená na hľadaní závislosti medzi niekoľkými nasledujúcimi členmi postupnosti. Schopnosť šifry odolávať analýze indikujú jej diferenčné vlastnosti.

Cieľom práce je vytvoriť program vykonávajúci diferenčnú analýzu šifier s veľkou periódou. V práci je navrhnutý rýchly cyklotomický generátor náhodných čísel s dobrými kryptografickými vlastnosťami. Pre analýzu bol použitý efektívny spôsob práce s množinami potenciálnych kľúčov. Vytvorený program bol použitý na analýzu miery závislosti medzi kryptografickými vlastnosťami šifry a jej schopnosťou odolávať analýze.

Jednou z praktických aplikácií ternárnych postupností sú aritmetické kódy. Sú to samoopravné kódy určené na opravu chýb v aritmeticko-logických operáciach. V práci je navrhnutý kód opravujúci jednoduché chyby a vytvorený program, realizujúci šifrovanie postupností kódových slov.