Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Pavol Repčík
Diplomová práca: Kryptoanalýza prahového generátora založeného na LFSR a FCSR
Vedenie diplomovej práce: Ing. Milan Vojvoda
december 2001

Cieľom tejto práce bolo rozhodnúť, či generátor pseudonáhodných čísel založený na majoritnej funkcii môže byť použitý v prúdových šifrátoroch. Kombinovali sme tri registre dvoch typov: posuvný register s lineárnou spätnou väzbou a posuvný register so spätnou väzbou s prenosom.

Nad siedmymi generátormi vytvorenými kombináciou dvoch typov registrov do trojíc sme vykonali štatistické testy podľa špecifikácie NIST. Ukázalo sa, že niektoré kombinácie registrov produkujú postupnosti s nevhodnými štatistickými vlastnosťami. Testy odhalili niekoľko nedostatkov v štatistických vlastnostiach skýmaných postupností. Taktiež sme skúmali správanie sa 2-adickej zložitosti postupnosti produkovanej týmto typom generátora. Výsledky potvrdili predpoklad o jej rapídnom zvýšení po kombinácii majoritnou funkciou.

Analýza možnosti použitia útokov na skúmaný typ generátora ukázala, že útoky typu rozdeľuj a panuj, rovnako ako aj korelačné útoky sú výraznou hrozbou pre takýto generátor. Rýchle korelačné útoky sa dajú použiť s obmedzením na lineárne spätnoväzobné registre.

Skúmaný typ generátora teda môžeme označiť za nevhodný na použitie v praxi.