Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Alfréd Radler
Diplomová práca: Návrh a kryptografické vyhodnotenie jednej varianty Hillovej šifry
Vedenie diplomovej práce: Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Máj 2004

Práca sa zaoberá návrhom a testovaním blokových šifrátorov, na báze miešania substitúcií a lineárnych transformácií. Ako lineárna transformácia sa využíva násobenie maticou v konečnom poli GF(216). V práci boli navrhnuté a implementované dve rôzne štruktúry kola takejto šifry. Bola testovaná iterovaná Hillova šifra s nelineárnou substitúciou slov a Feistalovská šifra využívajúca túto variantu Hillovej šifry ako kolovú funkciu. Bola vykonaná analýza a testovanie vlastností týchto šifier pre rôzne počty iterácií.

Výsledkom práce je návrh štruktúry a parametrov šifry, ktorá pri testovaní preukázala dostatočnú úroveň bezpečnosti. Boli zhodnotené výhody a nevýhody použitia takejto šifry.