Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Vladimír Pavlišin
Diplomová práca: Databázový systém Oracle a jeho bezpečnosť
Vedenie diplomovej práce: RNDr. Marcel Zanechal, PhD.
Máj 2004

Cieľom diplomového práce je vytvorenie softvérového systému vykonávajúceho bezpečnostný audit inštalácie a nastavení databázového systému Oracle. Práca obsahuje stručný prehľad bezpečnostných mechanizmov databázového systému Oracle9i, analýzu možností auditu zabezpečenia konfigurácie systému Oracle a popis vývoja malej bezpečnostnej auditorskej aplikácie.

Súčasťou práce sú známe útoky na Oracle, bezpečnostné nedostatky databázy a spôsoby ochrany voči nim. Podrobnejšie je rozobraný mechanizmus uloženia hesiel a možnosti šifrovania.

V opise postupu riešenia práca obsahuje dokumentáciu vývoja aplikácie. Dokumentácia je rozdelená na špecifikáciu požiadaviek, analýzu problému, návrh vyvíjaného systému a popis implementácie a problémov, ktoré nastali v súvislosti s riešením problematiky.

V závere je uvedený krátky prehľad funkcionality výsledného programu Oracle System Security Analyser a zhodnotenie výsledkov práce.