Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Marián Paul
Diplomová práca: S-boxy s vysokou nelinearitou
Vedenie diplomovej práce: Doc. RNDr. Ladislav Satko, CSc.
Máj 2002

Cieľom práce je navrhnúť a na výpočtovom systéme implementovať algoritmus pre generovanie bijektívnych S-boxov, s čo najväčšieho počtu premenných s vysokou nelinearitou. Vhodné je tiež prihliadať na nízku diferenciálnu uniformitu. Požiadavka bijektívnosti vychádza z použiteľnosti získaných S-boxov ako súčasť šifrovacieho algoritmu, a požiadavka na vysokú nelinearitu a nízku diferenciálnu uniformitu vychádza z potreby kryptografickej odolnosti šifry.

Hlavným výsledkom práce je algoritmus, ktorý je schopný na dostupnom výpočtovom systéme generovať bijektívne S-boxy nasledujúcich parametrov v tvare [rozmer - nelinearita, diferenciálna uniformita] : [5 x 5 - 10, 4], [6 x 6 - 22, 6], [7 x 7- 46, 8], [8 x 8 - 100, 10], [9 x 9 - 212, 10], [10 x 10 - 444, 14].

Výsledky práce spolu s výsledkami práce [1] okrem iného potvrdzujú hypotézu, že cesta získavania dobrých S-boxov nevedie v smere od optimálnych zložiek k optimálnym S-boxom, ale v smere od S-boxov ku zložkám.