Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Barnabáš Pál
Diplomová práca: Aplikácia čínskej zvyškovej vety pri šifrovaní databáz
Vedenie diplomovej práce: Mgr. Peter Rajský
December 2003

Databázové systémy patria v súčastnosti medzi najdôležitejšie aplikácie v informatike. Hodnota informácií uložených v databáze častokrát prevyšuje hodnotu hardvérových a softvérových prostriedkov. Únik alebo strata údajov môže spôsobiť používateľom vysokú finančnú škodu.

Táto práca sa zaoberá implementáciou zašifrovaného databázového systému, v ktorom šifrovanie je založené na čínskej zvyškovej vete. Analyzoval som šifrovanie z hľadiska bezpečnosti a výkonnosti a navrhoval som rôzne metódy ochrany proti možných útokov. Implementoval som celý systém ako vrstvu nad databázovým serverom Firebird.