Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Ladislav Medveczky
Diplomová práca: Elektronické peniaze
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Otokar Grošek CSc.
December 1997

Cieľom projektu bolo navrhnúť a implementovať simulačnú verziu elektronického platobného systému, založeného na báze elektronických peňazí. Aktuálna verzia systému beží na jednom počítači.

Systém umožňuje simulovať všetky kroky pri nákupe elektronického tovaru (dáta, softvér atď.) cez počítačovú sieť, spoza terminálu používateľa. Umožňuje demonštrovať operáciu výberu peňazí z banky, realizovanie nákupu a platby za nakúpený tovar, a v neposlednom rade spätné uloženie peňazí na bankový účet účastníka systému. Nakúpený tovar je pre zákazníka nepoužiteľný, kým zaň nezaplatí.

Všetky akcie vykonávané systémom sa dajú riadiť pomocou jednoduchého používateľského rozhrania.

Elektronické peniaze sú uchovávané na disku používateľa, v databáze, ktorá slúži ako elektronická peňaženka. Používateľ má aj možnosť ”nahliadnutia” do tejto peňaženky. Databáza uchovávajúca ”citlivé” dáta ako elektronické peniaze a šifrovacie kľúče, je šifrovaná, a tak chránená proti nepovolenému prístupu.

Bezpečnosť komunikácie medzi jednotlivými entitami systému je zaručená pomocou asymetrického kryptosystému RSA, systém ďalej využíva symetrický algoritmus IDEA a jednocestnú hašovaciu funkciu MD5, ktoré sa však v prípade nutnosti dajú jednoducho nahradiť inými algoritmami (napr. DES a SHA).

Vývoj systému bol realizovaný v smalltalkovom prostredí VisualWorks v2.5 rozšírený objektovou technológiou firmy ArtInAppleS spol s r.o. Na podporu kryptografických operácií sa použila kryptografická knižnica RSAEuro Cryptographic Toolkit naimplementovaná v jazyku C.

Systém je platformovo nezávislý a umožňuje prenositeľnosť na iné platformy podporované VisualWorks-om bez rekompilácie resp. akejkoľvek zmeny v kóde.

Dokumentácia je napísaná v anglickom jazyku.