Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Ľuboš Matejíček
Diplomová práca: Multiúrovňové schémy na zdieľanie tajomstva
Vedenie diplomovej práce: doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
Máj 2003

Diplomová práca opisuje vlastnosti schém na zdieľanie tajomstva. Zameriava sa prevažne na multiúrovňové schémy založené na Shamirovej prahovej schéme. Nájdeme v nej popísaný algoritmus dôveryhodnej osoby a algoritmus kombinátora vhodný pre tieto schémy. Opisuje predpoklady, na ktorých je založená bezpečnosť týchto schém.

V práci sme ukázali, že funkčnosť multiúrovňovej schémy je závislá na verejne známych parametrov schémy. Ich vhodná voľba je teda kľúčová pri konštrukcii schémy. Navrhli a implementovali sme algoritmus, pomocou ktorého je možné overiť, či schéma s takto zvolenými parametrami bude funkčná.

Nevýhodou tohto algoritmu je veľká časová náročnosť, ktorá vyplýva z toho, že algoritmus musí prechádzať cez všetky potenciálne minimálne prístupové množiny účastníkov a pre každú zvlášť posúdiť, či táto množina účastníkov dokáže zrekonštruovať kľúč.