Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Peter Kudlička
Diplomová práca: Vyšetrite kryptologické vlastnosti zovšeobecnených S-boxov klasickými prostriedkami
Vedenie diplomovej práce: RNDr. Karol Nemoga, PhD.
Máj 2004

V práci sú vyšetrované diferenčné parametre kvázigrúp všeobecne pre identické zobrazenie medzi nimi a ich skladanie s permutáciami. Vo všeobecnosti nie je známe, aká je najvýhodnejšia kryptologická aplikácia takýchto kvázigrúp. V práci sme vyšetrovali feistalovskú šifru s použitím kvázigupovej operácie na aplikáciu kľúča. Kvázigrupy boli vytvárané pomocou transverzál.

Vo všeobecnosti nie sú známe všetky zobrazenia, ktoré zachovávajú diferenčný parameter pre kvázigrupy a tiež rozdelenie diferenčných parametrov pre všetky zobrazenia. Tiež nie sú známe najvhodnejšie typy aplikácií pre kvázigrupy a zobrazenia medzi nimi s dobrým diferenčným parametrom. Táto práca je príspevkom pri ich hľadaní.