Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Branislav Jarábek
Diplomová práca: Generátory prúdovej šifry založené na inverznej permutácii
Vedenie diplomovej práce: RNDr. Hana Lichardová, PhD.
December 2001

Témou tejto diplomovej práce bolo navrhnutie a implementovanie programového systému pre generovanie postupnosti prúdu kľúčov prúdovej šifry založeného na výpočte inverznej permutácie. Systém taktiež poskytuje možnosť overenia generovaných postupností pomocou sady štatistických testov, ktoré sú jeho súčasťou.

Východiskom pre túto prácu bola analýza matematického pozadia prúdových šifier a najmä tých, ktoré sú založené na permutáciách. Analyzované boli aj rôzne kryptografické vlastnosti postupností tak, aby sa dospelo k čo najlepším vlastnostiam výsledného generátora. Práca sa zaoberá aj bezpečnostnými aspektami generovaných postupností, pretože je dôležité, aby generované postupnosti odolali základným známym útokom na prúdové šifrátory.

Projekt je implementovaný pod operačným systémom Linux v jazyku C s využitím špeciálnej knižnice pre prácu s ľubovoľne veľkými číslami - GMP. Pomocou tohto systému je možné generovať časti postupností, ktorých perióda je veľké Sophie-Germainovej prvočíslo so zvoleným počtom bitov. Umožňuje aj následne testovať vygenerovanú postupnosť sadou testov, ktorú odporúča organizácia NIST a taktiež je navrhnutý a implementovaný útok, ktorý vytvorí náhradný LFSR, ktorý generuje pôvodnú postupnosť, na základe použitia Berlekampovho-Masseyovho algoritmu.