Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Marek Greško
Diplomová práca: Generátor prúdových šifier založených na cyklotómii
Vedúca diplomovej práce: RNDr. Hana Lichardová, PhD.
december 2000

Táto práca sa zaoberá implementáciou a analýzou generátora prúdových šifier založených na cyklotómii.

V práci sú rozobraté najdôležitejšie teoretické poznatky o cyklotomických generátoroch so zameraním na cyklotomické generátory rádu 2 a rádu 4, implementovaný cyklotomický generátor rádu 2 a rádu 4, jeho analyzátor a testy rovnomernosti rozdelenia postupností čísel ním generovaných, vrátane testov špecifikovaných normou FIPS PUB 140-1 a Maurerovho univerzálneho testu.

Podľa výsledkov testov sú vyhodnotené niektoré vlastnosti pseudonáhodných postupností generovaných cyklotomickým generátorom rádu 2.

Výsledky testov ukazujú, že napriek mnohým výhodným vlastnostiam cyklotomických generátorov rádu 2 nie sú splnené všetky predpoklady na použitie takejto pseudonáhodnej postupnosti v kryptografii.