Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Martin Cifra
Diplomová práca: Automatizovaný návrh blokových šifrátorov
Vedenie diplomovej práce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Máj 2003

V diplomovej práci prezentujeme možnosti automatizovaného návrhu blokových šifrátorov. Blokové šifrátory sa skladajú z rôznych základných stavebných blokov, ako sú napr. S-boxy, permutácie bitov, grupové funkcie, atď. Existuje niekoľko spôsobov, ktorými sa dajú zostrojiť blokové šifrátory pomocou týchto blokov. Najčastejšie sa však stretávame s blokovými šifrátormi feistelovského typu.

Navrhli sme nástroj typu CAD, prostredníctvom ktorého možno navrhovať blokové šifrátory. Ako prototyp riešenia bola implementovaná grafická aplikácia "CryptoDesigner". V tejto aplikácii sa návrh šifrátora vykonáva pomocou vkladania a spájania jednotlivých stavebných blokov spolu s nastavovaním parametrov týchto blokov. Ak návrh šifrátora neobsahuje logické chyby, z aplikácie možno vykonať šifrovanie údajov, resp. vygenerovať zdrojový kód navrhovaného šifrátora v jazyku C.