Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Zuzana Cieniková
Diplomová práca: Vlastnosti zovšeobecnených S-boxov
Vedenie diplomovej práce: RNDr. Karol Nemoga, PhD.
December 2002

Rozvoj počítačov, internetu, elektronickej pošty a mobilných telefónov, ale aj narastajúca ochrana údajov v organizáciách, začleňovanie bezpečnostných funkcií do operačných systémov, to všetko prináša stále nové a nové aplikácie kryptografických systémov.

Diplomová práca sa venuje vytvoreniu aplikácie feistelovského kryptosystému s využitím S-boxov so zovšeobecnenými vlastnosťami. Obsahuje stručný prehľad feistelovských kryptosystémov, o všeobecných vlastnostiach S-boxov a ich návrhu. Podrobnejšie sa venuje návrhu aplikácie kryptografického systému a návrhu S-boxov s diferenčným parametrom 1 s využitím kvázigrúp bez ľavej jednotky. V závere pojednáva o kvalite zašifrovaného textu pri použití týchto S-boxov v aplikácii realizujúcej feistelovský kryptosystém pri rôznom počte S-boxov a kôl.