Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Andrej Bučka
Diplomová práca: Útoky na prúdové šifry
Vedenie diplomovej práce: Ing. Milan Vojvoda
December 2003

Úlohou diplomovej práce je analyzovať problematiku prúdových šifier so zameraním na ich kryptoanalýzu. Ich význam v súčasnosti rastie najmä s rozmachom multimédií, kde sa často využívajú pri šifrovaní multimediálnych dát. Sila prúdovej šifry spočíva v jej prúdovom kľúči, preto sa navrhovatelia prúdových šifier snažia vytvárať generátory prúdových kľúčov s čo najlepšími kryptografickými vlastnosťami. Každý návrh však má svoje slabé stránky a práve tie využíva kryptoanalýza, aby za použitia vybraných útokov odhalila utajený kľúč. V tejto práci sme sa zamerali na zrealizovanie korelačných útokov pomocou algoritmov A a B od Meiera a Staffelbacha a P.1, P.2 a P.3 od Mihaljevica a Golica. Vhodnosť aplikovania algoritmov a ich modifikácií - kombinovaných útokov - sme overili dôkladným testovaním. Výsledky predkladanej práce môžu poslúžiť pri rozhodovaní o možnosti použitia týchto útokov pri stratégii rozdeľuj a panuj.

Kľúčové slová: prúdová šifra, útok, korelácia, algoritmus A, algoritmus B, algoritmus P.1, algoritmus P.2, algoritmus P.3, kombinovaný útok, lineárny spätnoväzobný register