Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Viktor Beňo
Diplomová práca: Možnosti kompresie dát Berlekampovým-Masseyovým algoritmom
Vedenie diplomovej práce: prof. RNDr. Otokar Grošek, CSc.
December 2001

Táto práca sa zaoberá aplikáciou Berlekamp - Masseyovho algoritmu ako kompresného algoritmu a ako algoritmu na zvýšenie dĺžky jednoznačnosti (znižovaním redundancie).

Boli navrhnuté a implementované viaceré algoritmy na využitie Berlekamp - Masseyovho algoritmu za účelom zistenia kompresných vlastností. Takisto boli realizovaný program využívajúci už existujúce komprimačné postupy (Huffmanove kódovanie, ZIP) v spojení s Berlekamp - Masseyovým algoritmom. Podstatnou časťou práce je zisťovanie dĺžky jednoznačnosti výstupného súboru a tým aj určenie prípadného zlepšenia alebo zhoršenia bezpečnosti.

Testovanie ukázalo, že Berlekamp - Masseyov algoritmus je podstatne menej efektívnejší kompresor ako ostatné postupy, avšak niektoré typy súborov vykazovali celkom dobrú kompresiu.

Na druhej strane, po aplikácii Berlekamp - Masseyovho algoritmu sa značne znížila redundancia súboru a tým sa značne zvýšila dĺžka jednoznačnosti a to aj v porovnaní s ostatnými algoritmami.