Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Študijný odbor: INFORMATIKA
Autor: Bc. Juraj Antal
Diplomová práca: Automatický dešifrátor jednoduchých substitučných šifier
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Otokar Grošek CSc.
december 1999

Táto práca sa zaoberá systémom na dešifrovanie monoalfabetických substitučných šifier. Algoritmus sa opiera o štatistické vlastnosti anglického jazyka. Je založený na výpočte frekvencií výskytu jednotlivých znakov, dvojíc a trojíc znakov v zašifrovanom texte. Substitučné páry sa hľadajú porovnávaním týchto frekvencií s frekvenciami zo zdrojového textu, uloženými v jednej z preddefinovaných tabuliek. Tabuľky reprezentujú rôzne štýly a dialekty anglického jazyka. Úspech dešifrovacieho procesu silne závisí od zvolenej tabuľky frekvencií. V prípade neúspechu má používateľ možnosť priameho zásahu do dešifrovacieho procesu.

Používateľ má k dispozícii intuitívne grafické prostredie. Systém obsahuje aj editor frekvencií slúžiaci na prehliadanie, modifikáciu a správu tabuliek frekvencií. Obsahuje aj zabudovanú podporu pre vyhľadávanie slov v databáze na základe heuristického prehľadávania databázy od zadaného počiatočného písmena, alebo na základe indexov do databázy. Implementovaný generátor indexov vytvára indexy do databázy, založené na princípe opakujúcich sa znakov v slove.